2022-12-02

Dofinansowanie utworzenia stanowiska do pracy zdalnej w 2023 roku

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się ciekawy projekt zakładający możliwość uzyskania dofinansowania na utworzenie stanowiska do pracy zdalnej. Kto miałby szansę na grant w 2023 roku?

Stanowisko do pracy zdalnej

Stanowisko do pracy zdalnej – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze dotychczasowe życie na wielu różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest bez dwóch zdań sposób, w jaki podchodzimy do pracy zawodowej. Jeszcze w 2019 roku większość firm nie wyobrażała sobie wykonywania jej poza siedzibą firmy. Dziś wiele podmiotów gospodarczych wręcz przestawiło się na home office, ograniczając tym samym wydatki na biura.

Praca w domu ma wiele zalet, ale również niesie ze sobą liczne wady. Jedną z nich może być choćby brak odpowiedniego przygotowania własnej przestrzeni do działań zawodowych. Brak odpowiedniego sprzętu, umeblowania, akcesoriów to dla wielu osób znaczny problem. Walczyć z tym ma projekt ustawy, który pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on możliwość ubiegania się o dofinansowanie do stworzenia miejsca do pracy zdalnej.

Zgodnie z brzmieniem projektu, środki mają być przeznaczone na utrzymanie stanowiska pracy dla:

  • osoby bezrobotnej będącej jednocześnie rodzicem co najmniej jednego niepełnoletniego dziecka, powracającej na rynek pracy,
  • osoby bezrobotnej sprawującej opiekę nad osobą zależną,
  • osoby bezrobotnej sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Wysokość dodatku, jaką otrzymałby przedsiębiorca na stworzenie takiego miejsca pracy, miałaby być określona na podstawie umowy ze starostą i wynosiłaby maksymalnie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy o pracę z osobą bezrobotną. W związku z podwyżką minimalnej pensji w 2023 roku grant ten może wynosić ok. 10 000 zł.

Jeśli osoba zatrudniona w ramach pracy zdalnej sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, limit dodatku wynieść może w tej sytuacji nawet 12-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 41 000 zł.

Dodatek ten nie podlega zwrotowi, pod warunkiem, że przedsiębiorca, który go otrzymał, utrzyma zatrudnienie przez 12 miesięcy (dla pełnego wymiaru etatu) lub 18 miesięcy (dla połowy etatu). W przeciwnym wypadku będzie on zmuszony do zwrotu środków w kwocie proporcjonalnej do czasu, jaki pozostał do minimalnego okresu zatrudnienia lub w całości (wraz z ustawowymi odsetkami), gdyby przeznaczył te środki na inny cel.

Stanowisko do pracy z domu w małych miejscowościach

Projekt dofinansowania do utworzenia stanowisk do pracy w domu dotyczy nie tylko osób bezrobotnych powracających na rynek pracy. Znalazły się w nim również zapisy o możliwości dofinansowania home office w małych miejscowościach, znacznie oddalonych od siedziby pracodawcy.

W tym przypadku przepisy dotyczą trzech grup potencjalnych pracowników:

  • poniżej 30. roku życia,
  • poniżej 40. roku życia, będących w początkowych fazach rozwoju rodziny (np. wejście w związek małżeński, narodziny pierwszego dziecka),
  • osób sprawujących opiekę nad osobą zależną.

W takiej sytuacji grant na utworzenie stanowiska do pracy zdalnej wynosić ma dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, stąd w 2023 roku będzie to 6980 zł (od stycznia do czerwca) i 7200 zł (od lipca do grudnia). Podobnie, jak w przypadku przepisów dla osób bezrobotnych, również tutaj przedsiębiorca ma obowiązek utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy (dla pełnego etatu) lub 18 miesięcy (dla jego połowy). Brak spełnienia tego warunku wymusi konieczność zwrotu wysokości grantu w kwocie proporcjonalnej do czasu pozostałego do jego spełnienia.

Projekt dofinansowania utworzenia stanowiska do pracy zdalnej w 2023 roku

Choć ustawa jest dopiero w fazie projektu, jej autorzy przewidują, że wejdzie ona ostatecznie w życie i przepisy będą mogły obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku.

Pozwoliłoby to na powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym, zajmującym się dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Umożliwiłoby również zdalne zatrudnienie osób, które mieszkają na terenach zagrożonych marginalizacją – z dala od większych ośrodków miejskich i lepszych możliwości zawodowych.