Regulamin Portalu „Księgowi Przyszłości”

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.ksiegowiprzyszlosci.pl

Regulamin obowiązuje od 23.01.2019 r.

§ 1. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy dokument;
2. Usługodawca – Soneta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-432), przy ul. J. Kustronia 44A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000109244, NIP: 6792705304, REGON: 356381673, z kapitałem zakładowym w wysokości 85.000 zł;
3. Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.ksiegowiprzyszlosci.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach, którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;
5. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), wymienione w § 5 ust. 2 Regulaminu;
7. Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., Nr 683);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025);
11. Siła wyższa - jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Użytkownik nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;
12. Konto – indywidualne konto Użytkownika, zabezpieczone loginem i hasłem, umożliwiające mu dostęp do treści Serwisu;
13. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w domenie www.ksiegowiprzyszlosci.pl, w którym dokonuje się wpisu poszczególnych danych za pomocą, których następuje zarejestrowanie Użytkownika do Serwisu i utworzenie Konta.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
2. Ogólne warunki, sposób świadczenia oraz zasady dotyczące wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu (np. webinaria, konkursy) będą odbywać się na warunkach i zasadach odrębnie ustalanych przez Usługodawcę, o czym Użytkownicy zostaną odrębnie poinformowani.
§ 3. USŁUGI
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
a. udostępnianie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianie plików wyświetlanych w Serwisie;
b. przesyłanie plików pdf celem pobrania na urządzenie Użytkownika;
c. Prowadzenie Konta w Serwisie;
d. Świadczenie Usługi newsletter;
e. Dodawanie wypowiedzi (komentarzy) w Serwisie.
3. Usługodawca świadczy Usługi w Serwisie nieodpłatnie.
4. Usługodawca świadczy Usługi w języku polskim.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
a. Dostęp z komputera:
- Urządzenie z dostępem do Internetu;
- Przeglądarka internetowa w wersji najbardziej aktualnej (Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome);
- Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Java Script.
- Dostęp do poczty elektronicznej;
b. Dostęp z innych urządzeń:
- iphone/iPad – przeglądarka Safari w wersji najbardziej aktualnej lub przeglądarka Google Chrome w wersji najbardziej aktualnej;
- Telefon z systemem operacyjnym Android/tablet z systemem operacyjnym Android – przeglądarka Internet Explorer w wersji najbardziej aktualnej lub Google Chrome w wersji najbardziej aktualnej;
- Dostęp do poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany standardów technicznych systemu teleinformatycznego obsługującego Serwis oraz jego grafiki, co nie wpłynie jednak na wymagania dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych koniecznych do naprawy i konserwacji systemu teleinformatycznego obsługującego Serwis.

§ 5. KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Korzystanie z niektórych Usług wymaga założenia Konta w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu.
2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi wybrane zasoby Serwisu, równocześnie zapewniając dostęp do wszystkich jego zasobów Użytkownikowi, który założy Konto w Serwisie.
3. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej.
4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.
5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, wykorzystując do tego narzędzia dostępne w Serwisie.
6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
7. Użytkownik pobierający lub udostępniający pliki dostępne w Serwisie może wykorzystywać materiał wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.) czynności wykraczające poza zakres, o którym mowa w zdaniu poprzednim mogą stanowić naruszenie praw Usługodawcy lub osób trzecich i uprawniać te podmioty do ich dochodzenia w drodze odpowiedniego postępowania, w tym postępowania sądowego.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej i innych praw osób trzecich.
2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników lub Usługodawcy.
3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
4. Użytkownicy zobowiązani są do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści zgodnych z prawdą, a w szczególności wprowadzone treści nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.
5. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Użytkowników lub Usługodawcy.

§ 7. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie, przy czym Umowa:
a. o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu;
b. o świadczenie Usługi przesyłania do pobrania plików na urządzenie Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia pobierania danych na urządzenie Użytkownika;
c. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6 lub usunięcia Konta przez Użytkownika;
d. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter;
e. o świadczenie Usługi dodawania wypowiedzi (komentarzy) w Serwisie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania.
2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta oraz wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
3. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (komentarzy) odnoszących się m.in. do treści prezentowanych w Serwisie, jak również innych treści zamieszczonych przez Usługodawcę. W treści wypowiedzi Użytkownik może również zamieszczać zdjęcia, grafiki i inne zgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu elementy. Dodanie przez Użytkownika komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, że przysługują mu wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe i że jest uprawniony do ich zamieszczenia w Serwisie.
4. Użytkownik będący Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy.
6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, w tym zamknąć Konto Użytkownika.
5. Użytkownik poprzez umieszczenie ww. treści, w tym w szczególności wypowiedzi, materiałów udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z ww. treści, w tym na:
a. utrwalania i zwielokrotnianie - wytwarzanie egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu lub użyczenie;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 8. TREŚCI BEZPRAWNE
1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste i prawa osób trzecich lub prawa i uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
2. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
3. Treści nie mogą zawierać elementów erotycznych lub pornograficznych, naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
4. Użytkownik zamieszcza ww. treści w Serwisie dobrowolnie.
5. Usługodawca nie jest podmiotem zamawiającym czy zlecającym przygotowanie ww. treści i nie dokonuje ich analizy czy autoryzacji przed publikacją. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych treści w przypadku, gdy:
a. Zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, jak również niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, mogące naruszać dobre osobiste osób trzecich oraz mające charakter reklamy, kryptoreklamy, product placement;
b. Zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w przypadku otrzymania zgłoszenia o ich bezprawności w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c. Naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa.
6. Usługodawca może również zablokować Konto Użytkownika lub w inny sposób uniemożliwić mu korzystanie z Usług z chwilą, gdy:
a. Otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze zamieszczonych w Serwisie treści;
b. W sposób inny niż określony powyżej uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze zamieszczonych treści w Serwisie;
c. Usługodawca poweźmie wiadomość, że Konto nie jest pierwszym założonym przez Użytkownika w Serwisie, użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane, naruszył w inny sposób postanowienia Regulaminu. Usunięcie konta będzie skutkowało usunięciem danych Użytkownika z konta oraz plików.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły wyższej;
b. niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z Umowy w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Użytkownika, w tym między innymi niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu;
c. jakiekolwiek treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za przypadki naruszenia praw osób trzecich w związku z tymi treściami;
2. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody powstałe w związku lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wartości 1000,00 (tysiąc, 00/100) zł i nie obejmuje utraconych korzyści przez Użytkownika. Powyższe ograniczenie dotyczy odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.
3. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w paragrafie niniejszym nie dotyczą Użytkowników będących Konsumentami w zakresie, w jakim wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. REKLAMACJE
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
2. Reklamacje można zgłaszać elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 14 dni, od daty otrzymania reklamacji od Użytkownika.

§ 11. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§ 12. PRZETWARZANIE DANYCH I KLUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem zebranych danych jest Usługodawca.
2. Zasady polityki prywatności i plików “cookies” Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, znajdującym się pod adresem: https://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/polityka-prywatnosci
3. Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się w Serwisie:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informujemy, iż:
a. Administratorem Danych Osobowych jest Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000109244, NIP: 6792705304, REGON: 356381673;
b. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@enova.pl;
c. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji w serwisie internetowym ksiegowiprzyszlosci.pl oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w celu realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
d. jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi odrębną zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego (odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne) - dane uzyskane w ww. sposób będą przetwarzane do momentu odwołania zgody;
e. dane osobowe przetwarzane w celach związanych z rejestracją w serwisie internetowym ksiegowiprzyszlosci.pl, będą przetwarzane przez okres o utrzymania konta na portalu, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody;
f. użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa;
i. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie oznaczonych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania rejestracji;
j. dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
4. Klauzula informacyjna dla osób wypełniających formularz kontaktowy:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informujemy, iż:
a. Administratorem Danych Osobowych jest Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000109244, NIP: 6792705304, REGON: 356381673;
b. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@enova.pl;
c. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wysłane w formularzu zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi;
e. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
f. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa;
g. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi odrębną zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego (odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne) –dane uzyskane w ww. sposób będą przetwarzane do momentu odwołania zgody;
i. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysyłki informacji zwrotnej;
5. Wobec Użytkowników, zapisujących się do newslettera zostanie zastosowany tzw. model double opt-in. Oznacza to, że po wpisaniu w formularz przez Użytkownika danego adresu email i zaakceptowaniu Regulaminu zostanie na podany adres e-mail wysłana automatycznie generowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz poniższą klauzulą informacyjną. Po kliknięciu w otrzymany na e-maila link, adres email zostanie aktywowany w bazie, a Użytkownik zostanie zapisany na newsletter.
6. Klauzula informacyjna do newslettera:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informujemy, iż:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Soneta spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków;
b. z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl;
c. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia subskrypcji;
e. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
f. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera;
h. Pani/Pana dane będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim – Stany Zjednoczone;
i. dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej;
j. Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celach marketingowych.

§ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa własności przemysłowej, do treści publikowanych przez lub w imieniu Usługodawcy na stronach Serwisu, w tym w szczególności tekstów, artykułów, fotografii, grafik, materiałów audio-video, przysługują Usługodawcy lub jego licencjodawcom. Usługodawca jest twórcą treści zamieszczonych w Serwisie, o ile nie zostały one stworzone przez inne osoby i w związku z tym przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa osobiste do tych treści.
2. Wskazane powyżej przedmioty praw własności intelektualnej ani jakiekolwiek ich części nie mogą być użyte bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub określonych przepisami prawa.
3. Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z Usług, które ogranicza się wyłącznie do zapoznawania się z treściami zamieszczonymi w Serwisie oraz utrwalania ich w postaci elektronicznej w pamięci urządzeń wyłącznie do użytku osobistego, zaś w przypadku Przedsiębiorców – wyłącznie do użytku wewnętrznego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem możliwości rozpowszechniania lub przekazywania w inny sposób jakimkolwiek osobom trzecim. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

§ 14. ZAGROŻENIA
1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu bez podania przyczyny.
4. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze zamknięcia Serwisu przynajmniej na siedem dni przed planowanym jego zamknięciem, przesyłając mu stosowne zawiadomienie pocztą elektroniczną na podany prze niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie.
6. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
7. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
8. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
9. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl
10. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.ksiegowiprzyszlosci.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.


Soneta sp. z o. o.