2020-09-18

Jak rozliczać zagraniczne faktury?

Rozliczanie faktur kosztowych z zagranicy, szczególnie jeśli mamy z nimi do czynienia sporadycznie, może nastręczyć pewnych trudności. Jak zatem rozliczać zakupy towarów i usług od dostawców z Unii Europejskiej oraz spoza Wspólnoty?

Towar czy usługa?

Pierwszym krokiem do prawidłowego rozliczenia faktur zagranicznych jest ustalenie czy zakup dotyczy towaru czy usługi. Jest to niezwykle ważne, gdyż w stosunku do zakupu towarów stosuje się inne przepisy niż do zakupu usług. I choć rozróżnienie wydaje się oczywiste, to w praktyce może być kłopotliwe. Dlaczego? Ponieważ przykładowo program komputerowy w wersji pudełkowej będzie towarem, ale taki sam program dostarczany klientowi w wersji online będzie już usługą. Analogicznie będzie z e-bookami i tradycyjnymi książkami. Z kolei pieniądze, które co do zasady nie są towarami i jedynie bywają przedmiotem świadczenia usług, choćby w przypadku usługi wymiany walut, stają się towarem, gdy nabierają wartości numizmatycznej! Oczywiście takich przykładów budzących wątpliwości można znaleźć znacznie więcej. Generalnie w rozumieniu ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a więc przedmioty materialne, w tym nieruchomości i grunty. Za towary uznaje się też wszelkie postacie energii, a więc chociażby energię elektryczną, cieplną, chłodniczą itp. Innymi słowy sprzedaż towarów umożliwia faktyczne dysponowanie danym towarem, a więc czymś, co ma charakter materialny. Z kolei świadczenie usług, to według wspomnianej ustawy, wszelkie świadczenia, które nie stanowią dostawy towarów.

Import usług

Z zakupem usług z zagranicy mamy do czynienia, gdy podmiot świadczący usługę ma siedzibę firmy poza granicami naszego kraju, a odbiorca usługi ma siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania w Polsce. Zgodnie z przepisami, w przypadku importu usług, podatek VAT w większości sytuacji rozlicza w swoim kraju ta firma, która dokonuje zakupu. W tym wypadku czynni podatnicy VAT muszą wykazać zakup usługi w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K po stronie podatku należnego i naliczonego. Oczywiście kwotę faktury można zaliczyć do kosztów podatkowych na standardowych zasadach. Z kolei podatnicy zwolnieni z VAT muszą zapłacić podatek VAT od zakupionej za granicą usługi oraz wykazać go na deklaracji VAT-9M. Wówczas kwota podatku VAT również będzie kosztem uzyskania przychodów. Rozliczanie VAT przy imporcie usług spoza UE obowiązują dokładnie te same zasady, jak przy imporcie usług z krajów UE. Co ważne, zarówno czynni podatnicy VAT, jak i ci, którzy są zwolnieni z VAT, przed zakupem usług od firm z państw Unii Europejskiej muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT UE. Jest to informacja, że podatnik chce dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym celu należy złożyć osobiście, elektronicznie lub listownie w urzędzie skarbowym formularz VAT-R. W tym momencie urząd skarbowy nadaje podatnikowi europejski NIP z przedrostkiem PL.

Usługi zaliczane do wyjątków

Od opisanych wyżej zasad istnieją jednak pewne wyjątki. Opodatkowaniu VAT w Polsce nie podlegają usługi związane z transportem, w tym transportem pasażerów lub krótkoterminowym wynajmem środków transportu. Do wyjątków zalicza się też usługi zakwaterowania w obiektach hotelowych oraz usługi związane z nieruchomościami. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku usług gastronomicznych i cateringowych. Wyjątek stanowią też wszelkie bilety wstępu na targi, wystawy, imprezy kulturalne, sportowe, edukacyjne, naukowe itd. Tym samym, będąc w zagranicznej podróży służbowej, nie trzeba się martwić o rozliczanie podatku VAT w Polsce za usługi hotelowe, restauracyjne, transportowe etc. Oczywiście uzyskane faktury można wliczyć w koszty prowadzenia działalności na ogólnych zasadach.

Import towarów

Podczas rozliczania faktur za towary zakupione w ramach transakcji międzynarodowych kluczowe jest rozróżnienie podatników na tych, którzy są czynnymi płatnikami VAT i tymi, którzy są z jego płacenia zwolnieni. Czynni płatnicy VAT wszystkie transakcje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i należny od nich podatek VAT wykazują w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Podatek należy wykazać jako podatek należny i naliczony, dzięki czemu nie dochodzi do podwójnego opodatkowania zakupów. W tym wypadku, podobnie jak w przypadku usług świadczonych w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji, podatnicy muszą złożyć deklarację VAT-UE. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie sposobu rozliczania są uzależnieni od kwoty nabytych przez nich w danym roku towarów za granicą. Jeśli kwota ta nie przekroczy 50 tys. zł to podatnik nie ma dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Jednocześnie faktury za nabyte towary można wliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Jeśli jednak kwota nabytych za granicą towarów w danym roku przekroczy limit 50 tys. zł, to podatnik ma w tym momencie obowiązek zarejestrowania się na potrzeby VAT-UE i rozlicza zakup towarów na dokładnie tych samych warunkach, co zakup usług od zagranicznych kontrahentów. Tym samym podatnik odprowadza w Polsce podatek VAT. W przypadku rozliczania VAT w imporcie towarów z państw trzecich, a więc nie należących do Unii Europejskiej, podstawową procedurą jest zgłoszenie celne na druku SAD lub PZC. Dokumenty te są podstawą do odliczenia VAT i rozliczenia faktur zagranicznych. Podatek VAT od importu towarów można też rozliczyć w deklaracji VAT-7, jednak dotyczy to wyłącznie tych, którzy stosują uproszczone procedury celne. Żeby jednak móc skorzystać z takich uprawnień trzeba spełniać określone przepisami warunki. Vatowcy naliczony przy imporcie towarów podatek VAT mogą odliczyć w takim zakresie, w jakim zakupione towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Z kolei Nievatowcy nie mają możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT, ale mogą zapłacony od importowanych towarów podatek rozliczyć jako koszt uzyskania przychodów.

Dostęp do pełnej treści artykułu
tylko dla zalogowanych użytkowników.

Chcesz czytać dalej?