2023-06-16

Jak poprawnie wykazać różnice kursowe w KPiR?

Polskie firmy wchodzą na zagraniczne rynki i przyjmują transakcje w obcych walutach. Różnica w wartości walut zmienia się z każdym dniem, doprowadzając do powstania zjawiska, które nosi nazwę różnice kursowe. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować je w KPiR?

Jak poprawnie wykazać różnice kursowe w KPiR?

Różnice kursowe – czym są i kiedy powstają?

Różnice kursowe to sytuacja, w której w momencie nabycia bądź też sprzedaży towaru w walucie obcej następują różnice w przeliczeniu na złotówki związane ze zmiennym kursem na rynkach walutowych. Powodem ich powstania jest zapis w polskim prawie mówiący o tym, że dla faktury wystawionej w walucie innej niż polski złoty, przeliczenie kursu przyjmuje się na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury. Jako że każdego dnia mamy do czynienia z korektami kursów, mniejsze lub większe różnice kursowe mają miejsce w praktycznie każdym przypadku.

Różnice takie możemy – zgodnie z brzmieniem polskiej wykładni prawa – zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Różnice kursowe – jak je rozliczyć?

Zmiana kursu waluty względem złotówki ma miejsce każdego dnia. W związku z tym różnice kursowe mogą występować zarówno jako różnice ujemne, jak i dodatnie. Zgodnie z art. 24c. ust. 1 ustawy o PIT, jeśli są one dodatnie, wtedy zwiększają odpowiednio przychody. Z kolei w przypadku ujemnych różnic kursowych zalicza się je do kosztów uzyskania przychodu.

Różnicom kursowym przyglądamy się zarówno od strony sprzedaży produktów, jak i ich zakupu, dlatego dla każdej transakcji dokonywanej w walucie innej niż polski złoty musimy sprawdzić różnicę kursu między datą wystawienia faktury a datą dokonania płatności. Gdy okaże się, że wartość faktury wykazanej w KPiR jest niższa niż kwota, która została wpłacona – różnica kursowa w takim przypadku stanowi pozostały przychód firmy i jako taki powinna zostać zaksięgowana w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Jeśli z kolei wartość faktury przeliczona na złotówki jest wyższa niż wartość płatności wyrażona w naszej krajowej walucie, wtedy różnicę taką powinniśmy zaliczyć w KPiR do kosztów uzyskania przychodu.

Bardzo ważną informacją w przypadku różnic kursowych jest to, że dotyczą one wyłącznie płatności wpływających na konto sprzedawcy. Nie uwzględniamy ich w momencie, gdy np. samodzielnie wymieniamy gotówkę w kantorze i płacimy nią za usługi lub produkty nabywane poza granicami naszego kraju.

O czym warto pamiętać rozliczając różnice kursowe w KPiR?

Najważniejszymi elementami, o których musimy bezwzględnie pamiętać przy rozliczaniu różnic kursowych, są data wystawienia faktury sprzedażowej oraz data dokonania płatności. W nowoczesnych systemach księgowych, np. narzędziu oferowanym w ramach działania ERP enova365, istnieją specjalne automatyzacje znacznie ułatwiające to działanie. W takim przypadku wystarczy jedynie wprowadzić fakturę w walucie obcej oraz ustawić odpowiednio obie kluczowe daty w systemie, aby różnica wyliczyła się samodzielnie.

Wynik ten należy następnie potwierdzić odpowiednim przyciskiem lub komendą, aby został zaksięgowany zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku dodatnich różnic kursowym jest to kolumna 8 (pozostały przychód) KPiR, z kolei ujemne różnice należy wpisać w kolumnie 13 (pozostałe wydatki).