2020-03-09

Aktualizacja stawek opłat za korzystanie ze środowiska

31 marca mija termin składania wykazów i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, które wynikają z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Kogo dotyczy ta opłata i jakie stawki obowiązują w 2020 roku? Podpowiadamy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska obejmuje wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pobieranie wód powierzchniowych lub podziemnych i składowanie odpadów. Obejmuje ona wszelkie działalności mające wpływ na środowisko. Zasady dotyczące warunków korzystania ze środowiska ustala wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Każdy, kto naruszy warunki korzystania ze środowiska, poza obowiązującą opłatą może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną. Taka kara dotyczyć może także emitowania hałasu do środowiska. Z dodatkowymi kosztami, a konkretnie z podwyższoną o 500% opłatą za korzystanie ze środowiska, muszą się też liczyć ci, którzy korzystają ze środowiska bez wymaganego pozwolenia.

Informacja o korzystaniu ze środowiska

Prowadząc działalność mającą wpływ na środowisko, należy corocznie składać sprawozdania i wnosić odpowiednie opłaty. Informację o korzystaniu ze środowiska można złożyć elektronicznie, listownie lub osobiście w urzędzie marszałkowskim. Wśród korzystających ze środowiska są przede wszystkim przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami takie jak szkoły i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej, a także hodowcy, czyli osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. W przypadku niedostarczenia corocznego wykazu w obowiązującym terminie, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wysokość opłat za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz składowanie odpadów

Każdego roku obowiązujące stawki za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz składowanie odpadów są ustalane przez Ministerstwo Środowiska z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ministerstwo obwieszcza je w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", a obowiązujące w bieżącym roku stawki można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020. Opłaty za korzystanie ze środowiska nie zapłacą te podmioty, dla których wyliczona roczna opłata za jeden rodzaj korzystania ze środowiska, na przykład za składowanie odpadów, nie przekracza kwoty 800 zł. Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak z konieczności złożenia rocznego wykazu. Tak się dzieje dopiero wtedy, gdy roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza kwoty 100 zł. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz składowanie odpadów można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Stawki opłat za pobór wód, wprowadzanie wód i ścieków do ziemi oraz odprowadzanie wód opadowych

Opłaty za pobór wód, wprowadzanie wód i ścieków do ziemi oraz odprowadzanie wód opadowych są pobierane w formie opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała w przypadku poboru wody zależy od jego wielkości wykazanej w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym. Opłata zmienna w zakresie poboru wody zależy od rodzaju prowadzonej działalności, opłata zmienna za wprowadzenie wód i ścieków do ziemi zależy od ilości i składu ścieków oraz zawartych w nich substancji uciążliwych, natomiast opłata zmienna za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zależy od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych. Wysokość opłaty stałej i zmiennej ustala oraz przekazuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w formie informacji rocznej. Szczegóły na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.