2020-11-06

PIT, CIT i ryczałt – jakie zmiany mogą pojawić się w nowelizacji przepisów podatkowych?

28 września 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt wprowadza kilka kluczowych nowelizacji niektórych przepisów. Co dokładnie ulegnie zmianie?

Zmiany w podatkach - - – PIT

W przypadku proponowanych zmian względem przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, projekt zakłada m.in.:

 • wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej, czyli spółki, w której co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w ostatnich 12 miesiącach stanowiły nieruchomości położone na terenie Polski,

 • komandytariusze spółek (zgodnie z opisywanymi poniżej zmianami w CIT) mogliby uzyskać zwolnienie z podatku do 50% uzyskiwanych przychodów przy maksymalnym limicie przychodów wynoszącym 60 000 zł rocznie,

 • konieczność stosowania progu dokumentacyjnego w wysokości 100 000 zł dla transakcji kontrolowanych z podmiotem zlokalizowanym w tzw. raju podatkowym,

 • zapłata od podmiotu zlokalizowanego w raju podatkowym na rzecz polskiego przedsiębiorcy będzie wymagała przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych,

 • ustalony zostanie limit wysokości ulgi abolicyjnej, kwota możliwa do odliczenia przy podatku nie będzie mogła przekroczyć 1360 zł.

Celem wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przede wszystkim dokładniejsze uszczelnienie systemu podatkowego i zminimalizowanie sytuacji, w której firmy przerzucają dochody do rajów podatkowych w celu znacznego zoptymalizowania należności względem Urzędu Skarbowego.

Zmiany w podatkach – CIT

W przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również możemy liczyć na szereg zmian, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Proponowane w projekcie zmiany odnoszą się m.in. do:

 • nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego,

 • ograniczenia możliwości rozliczania strat przez podatnika w momencie, gdy przejął on inny podmiot lub został do niego wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa (bądź jego zorganizowanej części),

 • objęciu opodatkowaniem majątku likwidowanej spółki wydawanego wspólnikom (również akcjonariuszom),

 • zwiększenia limitu przychodów, przy którym obowiązywać będzie stawka podatku 9% z 1 200 000 EUR do 2 000 000 EUR w danym roku podatkowym,

 • obowiązku sporządzania i publikowania sprawozdań z realizacji strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, lecz generujących w danym roku podatkowym przychody o równowartości 50 mln EUR przeliczonych zgodnie ze średnim kursem NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającego roku kalendarzowego,

 • ograniczenia możliwości zastosowania wyższych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę przez 6 miesięcy na podstawie umowy leasingowej, a następnie wykupywanych przezeń w momencie uzyskania statusu "używanego" w celu amortyzacji.

Zmiany w ryczałcie

Projekt zmian w ustawach wprowadza również kilka modyfikacji w przepisach dla podmiotów rozliczających się poprzez ryczałt. Oto najważniejsze zmiany zawarte w projekcie:

 • poszerzenie katalogu wolnych zawodów, które będą mogły korzystać z ryczałtu,

 • limit przychodu umożliwiający opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zwiększony zostanie z 250 000 EUR do 2 000 000 EUR,

 • limit przy rozliczeniu kwartalnym podniesiony zostanie z 25 000 EUR do 200 000 EUR,

 • stawka ryczałtu dla wolnych zawodów zmniejszona zostanie z 20% do 17%, dotychczasowa stawka 17% zastąpiona zostanie przez stawkę 15%,

 • wprowadzona zostanie stawka ryczałtu 10% dla usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,

 • możliwe stanie się stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% oraz 12,5% od nadwyżek ponad 100 000 zł dla przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem.

Kiedy powyższe zmiany wejdą w życie?

Projekt, o którym piszemy w dzisiejszym artykule, obecnie jest na etapie prac legislacyjnych. Stąd nie ma możliwości podania konkretnej daty wejścia w życie zawartych w nim przepisów. Jeśli takie informacje się pojawią, z pewnością poświęcimy im uwagę w kolejnym artykule