2020-11-03

Oznaczenia GTU w JPK – jak je stosować?

Wraz z wdrożeniem nowej wersji JPK_VAT niektórzy przedsiębiorcy są zmuszeni do dodania w swoich jednolitych plikach kontrolnych specjalnych oznaczeń GTU dla konkretnych produktów i usług. Czym one są i w jaki sposób należy je stosować?

Czym są oznaczenia GTU?

Zmiany w zakresie jednolitych plików kontrolnych, jakie weszły w życie z początkiem października 2020, wymagają od niektórych przedsiębiorców przesyłania do Urzędu Skarbowego nie tylko danych dotyczących przeprowadzanych transakcji i uwzględnianych kosztach prowadzenia działalności, lecz również informacji o rodzajach produktów i usług oferowanych swoim kontrahentom. Lista grup GTU jest krótka (składa się na nią 13 pozycji), warto jednak wiedzieć, jakie działania lub produkty kryją się pod każdym z nich.

Jakie oznaczenia GTU należy stosować w JPK?

Wykaz oznaczeń GTU znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku. Składa się on, jak wspomnieliśmy wcześniej, z 13 grup:

 • 01 – dostawa napojów alkoholowych: dotyczy alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych oraz wszystkich innych wyrobów pośrednich, do których odnoszą się zasady podatku akcyzowego,

 • 02 – dostawa towarów wyszczególnionych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (tj. m.in. paliw i olejów napędowych, benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, biopaliw ciekłych etc.),

 • 03 – dostawa oleju opałowego (zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym) oraz niektórych olejów smarowych,

 • 04 – dostawa wyrobów tytoniowych oraz płynów do papierosów elektronicznych,

 • 05 – dostawa odpadów wyszczególnionych na pozycjach 79-95 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (m.in. odpadów szklanych, papierowych, gumowych, surowców wtórnych etc.),

 • 06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów eksploatacyjnych związanych z ich działaniem zgodnie z pozycjami 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 ustawy o VAT (m.in. urządzeń komputerowych, drukarek, tuszy, tonerów, telefonów, oprogramowania, sprzętu fotograficznego etc.),

 • 07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych (dla kodów CN 8701–8708 oraz CN 8708 10, m.in. ciągników rolniczych, drogowych, gąsienicowych, samochodów, ciężarówek, pojazdów specjalnych),

 • 08 – dostawy metali szlachetnych i nieszlachetnych określonych na pozycjach 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT, oraz pozycji 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),

 • 09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych (m.in. produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia) zgodnie z art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.,

 • 10 – dostawa budynków, budowli oraz gruntów,

 • 11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),

 • 12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym, m.in. usług doradczych, prawnych, zarządczych, księgowych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badań opinii publicznej, badań naukowych i prac rozwojowych,

 • 13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej dla symboli ex 49,4 i ex 52.1 sekcji H PKWiU 2015.

Od kiedy należy stosować oznaczenia GTU?

Obowiązek stosowania oznaczeń GTU w jednolitych plikach kontrolnych wszedł z dniem 1 października 2020 roku, co oznacza, że pierwszym dokumentem, w którym dla konkretnych transakcji musimy przepisać odpowiednie kody jest JPK_VAT generowany i przesyłany do fiskusa do dnia 25 listopada 2020 roku. Innymi słowy – wszystkie transakcje przeprowadzane po 1 października 2020 roku muszą posiadać przypisany im kod GTU. Dotyczy to również sytuacji, w której po 1 października 2020 roku wystawiamy fakturę korygującą dla faktury wystawionej przed tą datą. Jeśli znajdują się na niej towary lub usługi wymagające podania oznaczenia GTU, należy uwzględnić takie oznaczenie. Podobna sytuacja ma się do faktur kosztowych wystawionych z wcześniejszą datą, które księgujemy już w momencie obowiązywania nowych przepisów