2020-10-27

PPK w instytucjach publicznych

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe dostępne są już w sektorze prywatnym dla pracowników dużych przedsiębiorstw. Wkrótce możliwość skorzystania z takiej formy oszczędzania na emeryturę otrzyma również sektor publiczny.

Pracownicy administracji publicznej – najliczniejsza grupa zawodowa

Zgodnie z danymi GUS, pracownicy instytucji publicznych stanowią najliczniejszą grupę zawodową w Polsce. W samym 2018 roku w sektorze tym pracowało ponad 428 tysięcy osób, z czego ponad połowa pełniła funkcje w administracji samorządu terytorialnego. Z racji tego, że docelowo programem PPK objęci mają zostać wszyscy pracownicy etatowi w Polsce, po rozpoczęciu wdrażania go w przedsiębiorstwach prywatnych nadeszła kolej na administrację publiczną, tj. osoby pracujące w jednostkach samorządu terytorialnego, ministerstwach, urzędach, publicznej służbie zdrowia, instytucjach kultury, organach kontroli państwowej, organach prawa, szkołach i na uczelniach państwowych. Dowiedz się więcej - pobierz bezpłątny e-book o PPK w instytucjach sektra publicznego.

Czym jest PPK?

Nim przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe. PPK to specjalny rządowy program długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład III filaru. Każdy pracownik zostaje do niego automatycznie włączony, lecz może w każdej chwili się wypisać. Program zakłada odprowadzanie na specjalne konto regularnych wpłat ze strony pracodawcy, pracownika oraz państwa. Celem owych wpłat jest gromadzenie oszczędności możliwych do wykorzystania po osiągnięciu przez pracownika 60-go roku życia. Schemat wpłat na PPK wygląda następująco:

  • pracownik przekazuje standardowo 2% wysokości pensji (maksymalnie może przekazać do 4%),

  • pracodawca przekazuje na PPK standardowo 1,5% wysokości wynagrodzenia pracownika (maksymalnie do 4%),

  • państwo przekazuje pracownikowi tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a także co roku dopłaca po 240 zł.

W przypadku, gdy pracownik otrzymuje pensję w wysokości nie większej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, jego wkład w PPK może zostać zmniejszony maksymalnie do 0,5% wartości wynagrodzenia.

PPK w sektorze publicznym

Zgodnie z planem, wdrożenie PPK nastąpiło już w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 250 osób, w których od 1 lipca 2019 roku istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych składek na emeryturę. Kolejne etapy (dla średnich i małych przedsiębiorstw) z powodu pandemii koronawirusa przesunięte zostały na koniec października bieżącego roku. Kiedy więc Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną obowiązywać w sektorze publicznym? Obecnie datą startową dla rozpoczęcia wdrożenia PPK w administracji publicznej jest 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z zasadami, podmioty te zobowiązane będą do znalezienia instytucji finansowej prowadzącej PPK i podpisanie z nią umowy najpóźniej do 10 kwietnia 2021 roku. Proces ten jest o tyle ułatwiony, że zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 roku "Prawo zamówień publicznych", w przypadku wyboru instytucji finansowej nie ma potrzeby organizowania przetargu. Ułatwienia w kwestii wyboru instytucji finansowej dotyczą również jednostek podległych podmiotom publicznym (np. szkół, przedszkoli czy bibliotek podległych urzędowi miejskiemu). W takiej sytuacji kadra zarządzająca każdej z placówek może samodzielnie zdecydować o wyborze firmy zarządzającej PPK, bez względu na decyzje podejmowane na wyższych szczeblach.

PPK dla pracownika sektora publicznego – ile może zyskać?

Średnia pensja pracownika administracji samorządu terytorialnego wynosi obecnie 5018,13 zł brutto. Zakładając, że pracownikowi pozostało 20 lat pracy, roczna stopa zwrotu z inwestycji wynosi 3,5 proc., a roczny wzrost wynagrodzenia 2,8 proc., może on oszczędzić na PPK nawet 85 255 zł. I to przy podstawowym procencie składki. To z kolei oznacza, że w momencie przejścia na emeryturę jest w stanie jednorazowo wypłacić ponad 21 000 zł, a przez kolejnych 10 lat podnieść comiesięczny przychód o 610 zł. Podniesienie składki o 1% po 20 latach regularnych wpłat na PPK zapewni już dodatkowe 22 000 zł oszczędności.