2019-06-30

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Nie od dziś wiadomo, że sama emerytura z ZUS raczej nie pozwoli spędzić jesieni życia na odpowiednim poziomie. Dlatego tak ważne jest dodatkowe gromadzenie oszczędności, w czym pomóc mogą wprowadzane właśnie w życie Pracownicze Plany Kapitałowe.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są rozwiązaniem wzorowanym na zagranicznych systemach oszczędzania dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Do jego wprowadzenia zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenie). W największym skrócie – PPK polegają na regularnym odkładaniu środków na późniejszą emeryturę pracownika jednocześnie przez trzy strony: pracownika, pracodawcę oraz państwo polskie. Za powstaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, zdaniem pomysłodawców projektu, przemawia fakt, że aż 3/4 pracujących obywateli naszego kraju nie odkłada pieniędzy na przyszłość, co może zwiastować problemy finansowe po zakończeniu przez nich pracy zawodowej. Obsługą PPK zająć się mają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) posiadające zgody na prowadzenie działalności na terenie Polski oraz wyrażające chęć przystąpienia do tego typu programu. Całość przypominać będzie system znany do tej pory z lokat bankowych, zwłaszcza, że zgodnie z założeniami – środki zgromadzone na Pracowniczych Planach Kapitałowych mają być w pełni prywatne.

Kiedy PPK wchodzą w życie? Ustawa o wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych weszła w życie wraz z początkiem tego roku, jednakże nie zaczęła obowiązywać jednocześnie wszystkich działających w Polsce firm. Przepisy wzbogacone zostały bowiem o harmonogram wprowadzanych zmian, który (podobnie jak w przypadku wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego) z czasem będzie obejmował kolejne grupy przedsiębiorstw.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wygląda następująco: - od 1 lipca 2019 roku zostaną obowiązkowo wprowadzone w przedsiębiorstwach zatrudniających od 250 osób wzwyż (ich liczba na dzisiejszy dzień wynosi 3,3 mln), - 1 stycznia 2020 roku obowiązek wdrożenia PPK obejmie firmy zatrudniające od 50 do 249 osób (2 mln biznesów działających w naszym kraju), - 1 lipca 2020 roku PPK pojawią się w firmach o zatrudnieniu między 20 a 49 osób (1,1 mln podmiotów), - ostatecznie 1 stycznia 2021 roku przepisy te zaczną obowiązywać w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 19 pracowników (5,1 mln firm działających w Polsce).

Jak wygląda odkładanie na emeryturę w PPK? Jak już wspomnieliśmy powyżej, Pracownicze Plany Kapitałowe to system odkładania na emeryturę, na który składają się trzy grupy: pracownicy, praco-dawcy i państwo.

Podstawowa wpłata na PPK wyniesie: - w przypadku pracownika: 2 procent wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, - w przypadku pracodawcy: 1,5 procent ww. wynagrodzenia, - w przypadku państwa: jednorazowa "powitalna" wpłata w wysokości 250 zł oraz coroczna wpłata finansowana z Funduszu Pracy w wysokości 240 zł.

Ciekawostką jest fakt, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zwięk-szyć wysokość podstawowych składek na PPK deklarując odpowiednio dodat-kowe 2,5 i 2 procent wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to, że zarówno firma, jak i osoba w niej zatrudniona są w stanie odkładać w każdym miesiącu po 4% pensji. W przepisach o PPK przewidziano również sytuację dla osób najmniej zarabiających. W przypadku, gdy pensja pracownika jest równa lub niższa 120% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, będzie on mógł dokonywać wpłat na PPK w wysokości 0,5–2 procent.

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe?

Choć każdy pracownik w momencie objęcia jego firmy ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych zostaje do nich automatycznie zapisany, ma możliwość zrezygnowania z takiej formy oszczędzania na przyszłość w każdej chwili. Aby tego dokonać wystarczy dostarczyć pracodawcy na piśmie deklarację chęci rezygnacji z PPK. Taka rezygnacja ważna jest przez 4 lata i po upływie tego okresu, jeśli pracow-nik nadal nie zmienił zdania, musi kolejny raz złożyć stosowne pismo na ręce pracodawcy. Z drugiej strony, jeśli przed upływem tego czasu zdecyduje się jednak na przystąpienie do PPK, może to również zrobić w dowolnym momencie. O ile pracownicy mogą rezygnować z udziału w PPK, wdrożenie tego systemu przez przedsiębiorstwa jest wymagane. Niewywiązanie się z obowiązku może skutkować karą od 1 000 do nawet 1 000 000 zł w przypadku, gdy Państwowa Inspekcja Pracy wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości.

Kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK?

Środki zgromadzona na Pracowniczych Planach Kapitałowych w założeniu mają być dodatkowymi funduszami przeznaczonymi na życie po przejściu na zasłużoną emeryturę. Z tego też powodu ustawa jasno przewiduje, kiedy będą dostępne dla właścicieli. Zgodnie z brzmieniem przepisów, możemy nimi dowolnie dysponować po osiągnięciu 60. roku życia – zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Pracownicze Plany Kapitałowe są rozwiązaniem, które w zamyśle ma dać oso-bom pracującym szansę na odłożenie dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Zwłaszcza w kontekście przytaczanych na początku artykułu wyników badania obrazujących, że jedynie co czwarty mieszkaniec naszego kraju regularnie odkłada pieniądze na ten cel. Przeniesienie obowiązku dbania o regularność wpłat na PPK przez pracodawcę może przyczynić się do zwiększenia środków, jakie będziemy mieli do dyspozycji po zakończeniu kariery zawodowej, a co za tym idzie – poprawy sytuacji ekonomicznej przyszłych emerytów.