2019-06-18

Czy można umorzyć zaległości podatkowe?

Zaległości podatkowe występują w momencie, gdy podatnicy nie są w stanie uiścić na rzecz Urzędu Skarbowego uwzględnionych w deklaracjach kwot podatków. W nielicznych przypadkach istnieje możliwość ich umorzenia. Kto i kiedy może się o to ubiegać?

Kiedy można umorzyć zaległości podatkowe?

O ile umorzenie zaległości podatkowych nie jest standardową procedurą, Urząd Skarbowy może się do niego przychylić w momencie, gdy w takim działaniu występuje ważny interes podatnika lub interes społeczny. Choć żadna ustawa nie precyzuje, kiedy zachodzi jedna z wymienionych powyżej sytuacji, przyjmuje się, że do tych kategorii zalicza się m.in. klęski żywiołowe, poważne choroby, przyczyny rynkowe, czy choćby chęć utrzymania stanowisk pracy oraz rodziny.

W przepisach podatkowych znajdziemy jednak również wyszczególnione sytuacje, w których umorzenie zaległości podatkowej możliwe jest z urzędu. Następuje to wtedy, gdy:

  • postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległości nie przyniesie wyższych korzyści niż koszt jego przeprowadzenia,
  • przeprowadzone i zakończone zostało postępowanie likwidacyjne (ew. upadłościowe) nawet, mimo niespłaconej zaległości podatkowej,
  • wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony przez sąd,
  • zaległość podatkowa jest niższa niż pięciokrotna wartość upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • podatnik posiadający zaległości podatkowe zmarł i nie pozostawił po sobie majątku podlegającego egzekucji,
  • podatnik zmarł nie pozostawiając po sobie spadkobierców mogących przejąć zaległości.

Jak wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych?

Umorzenie zaległości podatkowych wymaga przygotowania wniosku do Urzędu Skarbowego, który będzie uwzględniał argumenty związane z interesem podatnika lub interesem społecznym. Pismo takie należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP. Na podstawie tak złożonego wniosku organy podatkowe podejmują odpowiednią decyzję. Jeśli jest ona pozytywna – zaległości podatkowe zostają zniwelowane. W przypadku odpowiedzi negatywnej podatnik wciąż ma obowiązek opłacić swoje zobowiązania wraz z odsetkami za zwłokę. Umorzenie odsetek za zaległości podatkowe – czy jest to możliwe? Odsetki od zaległości podatkowej to dodatkowa opłaca wymagana przez organy państwowe w momencie, gdy przekroczony został termin płatności. Wynoszą one 8% w skali roku i należy je opłacić wraz z zaległością, gdy ich wysokość przekracza trzykrotność opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za wysyłkę listu poleconego. W tej chwili konieczność opłaty odsetek od zaległości podatkowej pojawia się po przekroczeniu kwoty 8,70 zł (3 x 2,90 zł – koszt listu poleconego). Wniosek o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych składa się w podobny sposób – w formie papierowej lub elektronicznej przez platformę ePUAP. Podobnie jak w przypadku umorzenia zaległości podatkowych – odsetki można zniwelować opierając się na interesie społecznym lub interesie podatnika. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza, że wszystkie dotychczas zgromadzone odsetki zostały umorzone i nie ma obowiązku ich opłaty. Należy jednak opłacić samą zaległość podatkową, jak i ewentualne kolejne odsetki naliczane od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

Umorzenie zaległości oraz odsetek – podsumowanie

Możliwość umorzenia zarówno zaległości podatkowych, jak i obliczonych na ich podstawie odsetek umożliwia przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wyjście z kłopotów obronną ręką – przynajmniej, jeśli chodzi o należności względem organów podatkowych. Odpowiednio przygotowany wniosek pokazujący brak możliwości opłacenia wyliczonych kwot podatków w wielu sytuacjach jest w stanie ochronić firmę przed poważnymi kłopotami finansowymi, zwłaszcza gdy nie z winy podatnika przedsiębiorstwo postawione została w niezwykle trudnym położeniu. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wniosek o umorzenie zaległości podatkowych powinien być działaniem ostatecznym. W każdej inne sytuacji powinniśmy wykorzystać dostępne furtki, jakie organy podatkowe pozostawiają podatnikom w celu sprawniejszego spłacania swoich należności, np. rozłożenia ich na raty, co również może być rozwiązaniem pełne rozliczenie się pod względem podatkowym.