2019-06-12

Opłata targowa dla podatników handlujących na bazarach i targowiskach – co trzeba o niej wiedzieć?

Opłata targowa dotyczy tych, którzy zajmują się handlem na targowiskach i bazarach, jednak nie każdy ją opłacał. Podpowiadamy od czego zależy konieczność uiszczania opłat, ile one wynoszą i co grozi tym, którzy takiej opłaty nie wnieśli.

Co to jest opłata targowa?

Opłata targowa to opłata pobierana od podmiotów, które prowadzą handel na bazarach i targowiskach. Dotyczy ona osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. W myśl przepisów, targowiskiem są wszystkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż i jednocześnie nie mieszczą się one w jakichkolwiek budynkach. Ponadto obiekty takie jak pawilony, kioski, kontenery, jeśli nie spełniają kryteriów pozwalających uznać je jako budynki, również traktowane są jako targowisko (za budynek uważa się obiekt trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty i dach oraz będący wydzielonym z przestrzeni z pomocą przegród budowlanych).

Lokalny charakter opłaty targowej

Opłata targowa zgodnie z przepisami ma charakter lokalny, a od 2016 roku nie jest też obowiązkowa. Dlatego to władze samorządowe decydują o wprowadzeniu na terenie danej gminy opłaty targowej lub o rezygnacji z tej daniny. Rada gminy określa też szczegółowo zasady poboru opłaty, terminy płatności oraz jej wysokość. Możliwe jest także różnicowanie opłaty według ustalonych kryteriów, ponieważ Minister Finansów określa jedynie maksymalną kwotę opłaty targowej, która na rok 2019 nie może przekroczyć 778,20 zł dziennie (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019). Górne granice stawki kwotowej ulegają corocznie zmianie i są określane tak, aby odpowiadały aktualnym wskaźnikom cen towarów i usług konsumpcyjnych. Są one obwieszczane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Za pobieranie opłaty targowej odpowiedzialny jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt właściwy dla miejsca, w którym znajduje się targowisko.

Warto wiedzieć, że rada gminy może w dowolny sposób naliczać opłatę targową i uzależnić jej wysokość od różnych czynników. Pod uwagę może być brana na przykład wielkość stoiska, rodzaj oferowanego towaru, ale też dzień tygodnia czy pora roku. Dlatego różne stawki mogą dotyczyć nawet podatników, którzy handlują na tym samym targowisku, w tej samej gminie. Gmina ma też możliwość zawężania kręgu podatników podlegających opłacie targowej według dowolnie ustalonych kryteriów.

Opłata targowa jest też pobierana niezależnie od innych należności wynikających z korzystania z targowiska i wszelkich usług świadczonych przez prowadzącego targowisko. Nie ma też znaczenia forma własności terenu, na którym podmiot prowadzi sprzedaż. Obligatoryjnie z opłaty targowej jest zwolniony jedynie właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest sprzedaż z racji opłacania podatku od nieruchomości. Szczegółowe przepisy na temat opłaty targowej można znaleźć w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Konsekwencje nieuiszczania opłaty targowej

Jeśli dana gmina wprowadziła opłatę targową, a podmiot nie jest z niej zwolniony, to ma obowiązek uiścić opłatę w określonej przez gminie wysokości. Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że osoba dokonująca sprzedaży na targowisku nie uiściła należnej opłaty lub opłata ta została samowolnie zaniżona, to osoba przeprowadzająca kontrolę może wszcząć postępowanie podatkowe wobec temu, kto nie wniósł należnej opłaty.

Opłaty lokalne

Opłata targowa to jedna z opłat lokalnych ustalana przez radę gminy. Na podobnych zasadach wprowadzane są także opłaty miejscowe, opłaty uzdrowiskowe, opłaty reklamowe czy też opłaty od posiadania psów. Wszystkie te fakultatywne daniny publiczne reguluje wspomniana wyżej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.