2019-02-13

Zatrudnianie pracowników - koszt całkowity w 2019 roku

Różne warianty umów, wiele pobocznych aspektów, a także różnego typu zmiany sprawiają, że niejednokrotnie przedsiębiorcy gubią się i nie wiedzą, jaki ponoszą koszt zatrudnienia poszczególnych pracowników. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Koszt pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

Wynagrodzenie pracownika brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę są dla firmy kosztem uzyskania przychodu. Pracodawca pokrywa składki emerytalne w wysokości 9,76%, rentowe odpowiednio 6,5%, wypadkowe – 1,67%, a także składki na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – 0,1% i na FP (Fundusz Pracy) – 2,45%. Po stronie pracownika stoją składki emerytalne również w wysokości 9,76%, składki rentowe – 1,5%, a także składki chorobowe 2,45% i zdrowotne 9%. Wynagrodzenie minimalne w 2019 roku wzrosło i wynosi obecnie 2250 zł brutto. Tym samym koszt zatrudnienia pracownika w 2019 roku, z wynagrodzeniem minimalnym wynosi 2710,81 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenia

W przypadku umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która w 2019 roku wynosi 14,40 zł brutto. Jeśli umowa ta jest jedynym źródłem dochodów (zatrudnienia) pracownika, to po stronie zleceniodawcy stoi konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, podobnie jak przy umowie o pracę. Jeśli osoba pracująca w oparciu o umowę zlecenia jest studentem, który nie ukończył 26 roku życia lub jest zatrudniona w innym miejscu pracy, w którym otrzymuje wynagrodzenie nie mniejsze niż wynagrodzenie minimalne, to kosztem zleceniodawcy jest samo wynagrodzenie brutto.

Koszt pracownika zatrudnianego na umowę o dzieło

Umów o dzieło nie dotyczą składki na ubezpieczenia społeczne, ani na fundusz pracy. Oznacza to, że kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie pracownika brutto. Istnieje jednak wyjątek, gdy pracodawca podpisuje umowę o dzieło z pracownikiem zatrudnionym już przez niego na umowę o pracę – w tym wypadku powstaje obowiązek ubezpieczenia.