2019-12-13

Jak rozliczyć zaplanowany budżet firmy na 2019 rok?

Wkrótce początek nowego roku, a więc już niedługo każdy przedsiębiorca będzie planował budżet na przyszły rok. Ale zanim przystąpimy do planowania nowego budżetu trzeba właściwie rozliczyć tegoroczny.

Korzyści płynące z rzetelnego rozliczania budżetu

Solidne rozliczenie budżetu za 2019 roku pozwoli trafniej przewidzieć przychody w kolejnych 12 miesiącach, dokładniej zaplanować wydatki i zapanować nad kosztami prowadzenia działalności. Oczywiście nie oznacza to, że planując budżet na kolejny rok należy opierać się wyłącznie o dane historyczne. Rozliczenie budżetu to też sprawdzian dla przedsiębiorcy czy jego prognozy sprzed roku były trafne i jaka jest rzeczywista kondycja firmy. Często zdarza się, że planując budżet przedsiębiorcy mają skłonność do życzeniowego myślenia, dlatego przydaje się weryfikacja. Uzyskana wiedza często daje przewagę konkurencyjną i pomaga zachować kontrolę nad firmą. Ponadto, dokonując finansowego podsumowania, można łatwiej zorientować się, jak poprawić finanse firmowe.

Koszty stałe i zmienne

Jednym z najważniejszych elementów w każdej działalności są koszty stałe, czyli te, które firma ponosi nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie osiąga przychodów. Wśród najpopularniejszych pozycji są koszty najmu lokalu wraz z opłatami za czynsz i media, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja sprzętu biurowego, konserwacja maszyn, zakup materiałów biurowych, ale też utrzymanie strony internetowej czy licencje na niezbędne w firmie programy. Kolejny krok to rozliczenie kosztów zmiennych, czyli tych, które związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością, nie tylko produkcyjną, jak przyjęło się uważać, ale też usługową lub handlową. Do kosztów zmiennych należy koszt wynagrodzenia akordowego i wynagrodzenia za nadgodziny, nakłady na surowce, towary i materiały, zużycie energii. Suma kosztów stałych i kosztów zmiennych daje nam koszty całkowite przedsiębiorstwa.

Jakie inne elementy należy wziąć pod uwagę?

Rozliczanie budżetu firmowego wymaga przyjrzenia się jakie nakłady inwestycyjne poczyniliśmy, jakie wydatki ponieśliśmy na działania marketingowe, ale też jakie zanotowaliśmy przychody i wpływy gotówkowe ze sprzedaży. Wszystko to da nam obraz obecnego stanu majątku firmy, jej kapitału, realnych kosztów i przychodów. Być może konieczne będzie wprowadzenie działań mających na celu poprawę wyniku finansowego w kolejnych miesiącach, choćby poprzez skrócenie cyklu produkcyjnego, usprawnienie zarządzania, poprawę jakości pracy lub inne sposoby.

Rodzaje budżetów

Poza ogólną analizą finansową możemy dokonać rozliczenia budżetu na poszczególnych obszarach działalności. W takim wypadku możemy podsumować budżet marketingowy, dokonać rachunku zysków i strat, przeanalizować budżet produkcji, ale też budżet inwestycji, zapasów, przychodów, kosztów etc. Przyglądając się poszczególnym obszarom funkcyjnym można precyzyjnie zmierzyć i ocenić osiągnięte wyniki finansowe, a przy tym, jeśli to konieczne, podjąć odpowiednie działania korygujące.