2019-12-10

Kwartalne rozliczenie VAT po 1 listopada 2019

Podstawowym okresem rozliczeniowym dla podatku od towarów i usług jest miesiąc kalendarzowy. Pod pewnymi warunkami można jednak rozszerzyć ten okres do pełnego kwartału. W poniższym artykule prezentujemy informacje o tym, jakie założenia należy spełniać, aby było to możliwe po 1 listopada 2019 roku.

Końcówka roku to czas, gdy w życie wchodzi wiele zmian w prawie podatkowych. Jedną z nich jest modyfikacja art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 roku. Jak wyglądają kwartalne rozliczenia VAT w 2019 roku po zmianie przepisu?

Kwartalne rozliczenia VAT – kto może z nich skorzystać?

Ustawa o VAT w jasny i precyzyjny sposób informuje, który podatnik ma możliwość zmiany sposobu rozliczenia należnego podatku od towarów i usług z miesięcznego na kwartalny. Zgodnie z obowiązującą wykładnią, prawo do tego posiadają tzw. mali podatnicy, czyli firmy, których obroty w 2019 roku nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro (na rok. 2019 jest to kwota 5 135 000 zł). Dodatkowo, aby móc rozliczać VAT kwartalnie konieczny jest przynajmniej 12 miesięczny staż jako czynny podatnik. Oznacza to, że każda nowa firma przez pierwszy rok zobowiązana jest do comiesięcznego rozliczania się z VAT, a ewentualna zmiana na system kwartalny możliwa jest dopiero po tym okresie poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym aktualizacji formularza VAT-R. Trzecim warunkiem uprawniającym do kwartalnego rozliczenia VAT jest konieczność utrzymania wartości dostaw towarów wyszczególnionych w załączniku 13 ustawy o VAT poniżej progu 50 000 zł miesięcznie w ostatnim kwartale oraz czterech kwartałach go poprzedzających. Na liście towarów z tego za-łącznika znajdują się m.in. pamięci masowe (dyski hdd oraz sdd), aparaty foto-graficzne, paliwa, metale szlachetne oraz wyroby stalowe. Wchodząca wraz z początkiem listopada 2019 roku nowelizacja wprowadza jednak kilka znaczących zmian w treści przepisów.

Kwartalne rozliczenia VAT w 2019 roku – jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nowelizacja ustawy o VAT dotyczy w szczególności art. 99 ust. 3a pkt 2, który brzmi od tego momentu następująco: “(...) którzy w danym kwartale lub w poprzednich 4 kwartałach dokonali do-stawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie prze-kroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.” Oznacza to, że wraz z nowym brzmieniem przepisów uchylony zostaje załącz-nik nr 13, a wszystkie znajdujące się w nim towary podlegające obostrzeniom zostają przeniesione do załącznika nr 15. W związku z takim stanem rzeczy, zmiana przepisów negatywnie wpłynie na działanie większej liczby podatników niż do tej pory. Brak możliwości przejścia na kwartalne rozliczenia VAT dotyczyć będzie w ostatnich miesiącach 2019 roku m.in. firm, które osiągają przychód wyższy niż 50 000 zł w obrocie: - wyrobami metalowymi i jubilerskimi, - urządzeniami komputerowymi, elektronicznymi i elektrycznymi, - oprogramowaniem, filmami oraz muzyką dostępnymi na nośnikach trwa-łych, - paliwami węglowymi, - produktami wykonanymi z tworzyw sztucznych, - częściami i akcesoriami do samochodów, motocykli i innych pojazdów. Zmiany w ustawie o VAT negatywnie odbiją się również na firmach świadczących usługi budowlane oraz usługi związane ze zbieraniem odpadów i odzyskiem surowców wtórnych.

Co zrobić, kiedy nie mogę już składać deklaracji kwartalnych?

Jeśli zmiana przepisów sprawiła, że nasza firma nie kwalifikuje się już do kwartalnego rozliczenia VAT, naszym obowiązkiem staje się przejście na miesięczne rozliczenie VAT, które to nastąpi – zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ustawy o VAT – od początku nowego roku rozliczeniowego.

Dlaczego rozliczenia kwartalne są korzystne?

Kwartalne rozliczenia VAT dają nam zasadnicze korzyści, m.in. związane z rozliczaniem opóźnionych faktur kosztowych. Jako, że fakturę taką mamy możliwość rozliczyć w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, możliwość rozliczania kwartalnego daje nam tak naprawdę nie dwa miesiące (jak w przypadku standardowego trybu) lecz dwa kolejne kwartały na zaksięgowanie jej wartości jako kosztu uzyskania przychodów. Innym plusem kwartalnego rozliczania VAT staje się dłuższy okres na wyłapywanie ewentualnych niezgodności i błędów przy rozliczeniach księgowych. Dzięki temu wszystkie one mogą być poprawiane na bieżąco, bez potrzeby przygotowywania korekty deklaracji. Z powyższego wynika więc, że wprowadzone z początkiem listopada 2019 ro-ku zmiany w przepisach dotyczących rozliczenia VAT negatywnie odbiją się na większej ilości przedsiębiorców do tej pory rozliczających się w trybie kwartalnym. Takie działanie jest jednak niezbędne z punktu widzenia poprawy szczelności systemu podatkowego i jest częścią większych zmian wprowadzanych w kolejnych kwartałach 2020 roku.