2019-11-08

Dofinansowania na rozwój MŚP – obszary działalności, na które można uzyskać pieniądze z UE

W ramach Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych można uzyskać fundusze unijne na rozwój firmy. Podpowiadamy na jakie obszary działalności można uzyskać środki z funduszy Unii Europejskiej.

Działalność badawczo-rozwojowa

Unia Europejska bardzo chętnie wspiera projekty badawcze oraz wdrażanie innowacji. Dofinansowanie na tego typu działalność można uzyskać w ramach Programów Regionalnych w poszczególnych województwach, a także w ramach Programu Polska Wschodnia i Programu Inteligentny Rozwój. W ten sposób można uzyskać środki na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, na realizację projektów badawczych, na wdrożenie wyników badań, jak również na wszelkie działania opierające się o współpracę nauki i biznesu.

Ekologiczne rozwiązania

Równie chętnie jak projekty badawczo-rozwojowe, wspierane są wszelkie działania wspierające ekologię. W ramach tych dotacji można uzyskać środki na termomodernizację budynków, odnawialne źródła energii, recykling odpadów, ale też na inwestycje w ochronę środowiska oraz gatunków fauny flory, na promocję ochrony środowiska, na działania edukacyjne w tym zakresie czy też na zarządzanie środowiskiem. Na dotację mogą też liczyć przedsiębiorcy zajmujący się rewitalizacją i zagospodarowaniem terenu, w tym obszarów ze zdegradowanym środowiskiem.

Informatyzacja

Wsparcie finansowe jest kierowane również do tych przedsiębiorców, którzy chcą implementować najnowsze rozwiązania technologiczne. Digitalizacja zasobów kultury, informatyzacja ochrony zdrowia, wdrażanie e-usług, rozwój handlu elektronicznego to tylko przykłady tych obszarów działalności, na które można pozyskać dotacje. Jest to ciekawa propozycja między innymi dla start-upów, które szukają źródeł finansowania. Dzięki dofinansowaniom z tego obszaru możliwe jest zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zredukowanie kosztów dzięki digitalizacji czy też inwestowanie w nowoczesne urządzenia, sprzęt i maszyny pozwalające wprowadzić unowocześnione lub całkowicie nowe produkty i usługi.

Edukacja

Bardzo ważną częścią prowadzenia biznesu jest doskonalenie zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pozostałych pracowników. Dlatego duża pula pieniędzy jest przeznaczana na dofinansowania szkoleń. Z pomocą tych środków można sfinansować szkolenia, kursy zawodowe, zajęcia z coachami, studia podyplomowe, ale też usługi doradcze. Dostępne są różnorodne formy szkoleń, tak aby możliwe było realizowanie wybranych celów edukacyjnych i biznesowych poprzez rozwój kompetencji.

Działalność zagraniczna

Unijne dofinansowanie można również uzyskać na działalność za granicą. Firmy, które działają w takich województwach jak warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie, są objęte Programem Polska Wschodnia, ułatwiającym pozyskanie dotacji z UE na działalność poza Polską, ale firmy z pozostałych województw również mogą pozyskiwać środki na ten cel. W tym przypadku o fundusze należy starać się w ramach Programów Regionalnych.

Pozostałe obszary

Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwości, choć wskazuje te, które zapewniają najwięcej rozwiązań i cieszą się największą popularnością. Jednak unijne dofinansowanie można też pozyskać w innych obszarach, jak choćby rozwój eksportu, inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie przedsiębiorstw z branży turystycznej, projekty związane z kulturą, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, inwestycje w transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny i miejski.

Portal Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale też dla osób fizycznych, jak również dużych przedsiębiorstw, samorządów, organizacji i innych podmiotów można uzyskać na Portalu Funduszy Europejskich. To właśnie tu znajdują się wszystkie informacje na temat dostępnej oferty, ogłoszenia o naborach wniosków i harmonogramy naboru wniosków, a także wszystkie szczegóły związane z obowiązkami, które dotyczą podmiotów korzystających z unijnych dotacji. Na Portalu Funduszy Europejskich można też znaleźć adresy punktów informacyjnych, w których można uzyskać darmową pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.