2019-11-19

Sprzedaż pojazdu firmowego – jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Wymiana samochodu firmowego na nowy z pewnością cieszy przyszłych użytkowników. Jeśli jednak planujemy pozbycie się poprzedniego pojazdu, warto pamiętać jakie obowiązki nas czekają przy jego sprzedaży.

Wymiana samochodu na nowy

W wielu przedsiębiorstwach samochody firmowe są jednym z niezbędnych elementów do wykonywania codziennych zadań przez pracowników. Korzy-stają z nich handlowcy chcący dotrzeć na spotkanie z potencjalnym kontrahentem, serwisanci wykonujący swoją pracę bezpośrednio w siedzibie klienta czy choćby dostawcy dostarczający nasz towar do sklepów. W związku z tym konieczność dbania o flotę firmową staje się coraz bardziej kluczową kwestią w rozwijających się biznesach. Samochody muszą być sprawne, bezpieczne i najlepiej, gdyby do tego były tanie w utrzymaniu. W związku z tym, jeśli dokonujemy zakupu nowych modeli, starsze – wychodzące z użytku – warto sprzedać. Choćby dlatego, że coroczne utrzymanie zbyt dużej ilości pojazdów (ubezpieczenie, przeglądy) może stanowić spore obciążenie dla firmowego budżetu. Decydując się na sprzedaż samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych, warto pamiętać o obowiązkach, jakie czekają na nas z tego tytułu. W poniż-szych akapitach znajdziecie informacji, w jaki sposób poprawnie rozliczyć sprzedaż i na co zwrócić uwagę.

Sprzedaż pojazdu firmowego a VAT

Jeśli zdecydujemy się na sprzedaż pojazdu firmowego, musimy pamiętać, że podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że stawka VAT w tym przypadku wynosi 23% (bez znaczenia, czy w momencie zakupu odliczyliśmy 100% czy też 50% VAT). W momencie sprzedaży pojazdu, jej wartość ujmujemy w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w pozycji 19 (gdzie wpisujemy podstawę opodatkowania) oraz pozycji 20 (gdzie podajemy podatek należny). Istotnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest to, czy sprzedaż pojazdu następuje w momencie trwania tzw. okresu korekty VAT (dla samochodów o wartości początkowej poniżej 15000 zł wynosi on 12 miesięcy, dla samochodów o wartości powyżej 15000 zł jest to 60 miesięcy). Jeśli mieścimy się w tym okresie, powinniśmy przygotować korektę, która pozwoli nam na odzyskanie części podatku (gdy nie odliczyliśmy go w pełni) lub zwrócenie organom podatkowym jego należnej części (przy 100% zwrocie). Obliczenia wartości korekty dokonuje się tego poprzez wzór: T1/T2*V, gdzie: - T1 to ilość miesięcy pozostałych do końca okresu korekty, - T2 to długość trwania okresu korekty, - V to wartość nieodliczonego VAT.

Sprzedaż pojazdu firmowego a podatek dochodowy

Wprowadzając pojazd firmowy do ewidencji środków trwałych, podlega on comiesięcznej amortyzacji. Zgodnie z przepisami trwa ona od miesiąca następ-nego po miesiącu wprowadzenia samochodu do ewidencji do miesiąca jego sprzedaży. Ten moment jest również właściwy do wykreślenia pojazdu z ewidencji oraz obliczenia pozostałej do zamortyzowania wartości, która stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Jak obliczyć niezamortyzowaną wartość pojazdu? Przyjmijmy, że kupiliśmy na początku 2016 roku pojazd o wartości 70000 zł i postanowiliśmy amortyzować go metodą liniową wynoszącą 20% wartości pojazdu na rok. Miesięczna amortyzacja wynosi w tym przypadku 833,33 zł (50000 * 20% / 12 miesięcy). Samochód sprzedajemy dokładnie półtorej roku po zakupie (czyli 17 miesięcy, bowiem amortyzacja rozpoczyna się od kolejnego miesiąca), co oznacza, że do tej pory amortyzowaliśmy 14166,61 zł. Odejmując tę wartość od wartości początkowej pojazdu otrzymamy nasz koszt uzyskania przychodów – 55844,39 zł. Koszt ten ujmujemy w kol. 13 KPiR (koszt uzyskania przychodów). Z kolei kwo-tę, za którą sprzedaliśmy ostatecznie pojazd powinniśmy wpisać w kol. 8 (pozostałe przychody). Różnica pomiędzy powyższymi kwotami będzie stanowiła podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Sprzedaż auta firmowego wymaga od nas podjęcia konkretnych kroków mających na celu uporządkowanie kwestii podatkowych. Niedostosowanie się do powyższych wymagań może bowiem spowodować, że zostaniemy poddani kontroli skarbowej, której następstwem może być grzywna za wykrycie nieopodatkowanych źródeł przychodu.