2019-10-23

Kiedy należy wykonać korektę JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny to specjalna struktura danych, którą na potrzeby rozliczeń z organami podatkowymi co miesiąc muszą przygotowywać przedsiębiorcy. Podobnie jak w przypadku składanych deklaracji VAT, tutaj również mamy możliwość sporządzania korekty w razie wychwycenia błędu lub zmian w dokumentach księgowych. Na jakich warunkach może się to odbywać?

Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT to specjalna struktura Jednolitych Plików Kontrolnych, która od stycznia 2018 roku obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Znajdziemy w niej dane spójne z przygotowywaną jednocześnie deklaracją VAT, tj. zestawienie osiąganych przychodów z kosztami pomniejszającymi należny podatek. Dokument dodatkowo wzbogacony jest rejestrem zakupu i sprzedaży VAT zawierającym w sobie zestawienie wszystkich dokumentów księgowych niezbędnych do obliczenia należności względem organów podatkowych. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest każdorazowe przygotowanie pliku, a następnie prze-słanie drogą elektroniczną do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Podobnie, jak w przypadku standardowej deklaracji, tutaj również przepisy dopuszczają sporządzenie korekty w ściśle określonych sytuacjach.

Korekta JPK_VAT – jak wygląda?

JPK_VAT to plik, którego nie tworzy się ręcznie. Jest on generowany przez system księgowy na podstawie danych wsadowych które wprowadza przedsiębiorca. Dlatego też wykonanie korekty wiąże się z poprawą danych zawartych w systemie, a następnie ponownym wygenerowaniem JPK_VAT oraz przesłaniem go do Urzędu Skarbowego z oznaczeniem opcji "korekta". Ma to przełożenie w wygenerowanych danych. Jeśli porównamy strukturę JPK_VAT w oryginalne z korektą zobaczymy, że pole ma w pierwszym przypadku wartość "0", a gdy dokonujemy korekty, powinna się ona zmienić na "1".

Kiedy dokonać korekty JPK_VAT?

W jednym z wcześniejszych akapitów wspomnieliśmy, że dane zawarte w JPK_VAT muszą być tożsame z danymi przesyłanymi przez przedsiębiorcę w deklaracji VAT-7 (lub 7K, gdy rozlicza się on kwartalnie). Dlatego też każda zmiana w deklaracji wiąże się z przesłaniem korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których: - wystawiamy fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż, a co za tym idzie – podstawę opodatkowania VAT, - wystawiamy lub otrzymujemy notę korygującą dane formalne, np. nazwę kontrahenta (mimo, że nie ma obowiązku składania przy tej okazji korekty deklaracji VAT, należy złożyć korektę JPK_VAT, aby zestawienie dokumentów sprzedaży i zakupu było formalnie poprawne). W rzeczywistości biznesowej występują też sytuacje, w których korekta JPK_VAT nie jest konieczna. Należą do nich m.in.: - wystawienie faktury korygującej sprzedaż zmniejszającej podstawę opodat-kowania VAT (w takim przypadku możliwe jest księgowanie zmian z datą za-akceptowania faktury przez kontrahenta), - oraz otrzymanie faktury korygującej zakup, zmniejszającej lub zwiększającej podstawę opodatkowania VAT.

Jakie są najczęstsze błędy przy składaniu JPK_VAT?

Oprócz sytuacji wymienionych w poprzednich akapitach, może zdarzyć się również konieczność wygenerowania i przesłania korekty JPK_VAT w innych sytuacjach. Poniżej przedstawiamy te najczęściej zaobserwowane u podatników: - podsumowanie w JPK_VAT nie jest zgodne z podsumowaniem zawartym w deklaracji VAT składanej za ten sam okres rozliczeniowy, - wysyłka JPK_VAT w postaci kilku osobnych plików, np. rozdzielenie rejestru sprzedaży od rejestru zakupu (JPK_VAT powinien zostać przesłany jednorazowo w całości), - wysyłka kilku JPK_VAT w jednym okresie rozliczeniowym (w danym okresie rozliczeniowym należy przesłać jeden plik JPK_VAT, dlatego w momencie po-siadania odrębnych plików należy je scalić przed wysyłką). Poprawne wysłanie JPK_VAT do organu podatkowego ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki zgodnej z rzeczywistością wersji pliku, urzędnicy mogą na bieżąco kontrolować przychody i wydatki przedsiębiorstwa oraz poprawność naliczania należnego podatku od towarów i usług. Z tego też powodu każda nieprawidłowość powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona przy pomocy odpowiednio oznaczonej i przesłanej korekty.