2019-10-14

JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, od początku 2020 roku ma się pojawić nowa struktura Jednolitych Plików Kontrolnych upraszczająca dotychczasowy sposób rozliczania z fiskusem podatku od towarów i usług. Jej nazwa to JPK_VDEK i wprowadza do działań podatników znaczące ułatwienia.

Co to jest JPK_VDEK?

JPK_VDEK to specjalna struktura, która w założeniu ma połączyć w sobie struk-turę JPK_VAT (czyli tę tworzoną oraz przesyłaną obowiązkowo co miesiąc przez każdego płatnika VAT) oraz deklarację VAT. W tej chwili oprócz JPK_VAT każdy przedsiębiorca znajdujący się w rejestrze podatników VAT musi dodatkowo składać deklarację VAT-7 (lub VAT-7K dla rozliczeń kwartalnych). Jeśli dokonywał rozliczeń wewnątrzwspólnotowych jego obowiązkiem jest złożenie dodatkowej deklaracji VAT-UE, dla stosowanej procedury odwrotnego obciążenia dochodzi do tego również dokument ozna-czony jako VAT-27. Jak widać, rozliczanie VAT w pewnych momentach bywa dość trudnym zada-niem, wymagającym przygotowania szczegółowej i rozbudowanej dokumen-tacji. Dzięki wprowadzeniu JPK_VDEK ma to zostać uproszczone do niezbędnego minimum. Nowa struktura, której wejście do użytku planowane jest na 1 stycznia 2020 roku, ma za zadanie zebrać i przekazać do organu podatkowego wszystkie powyższe dane wraz z informacjami przesyłanymi w załącznikach VAT-ZZ, VAT-ZD czy VAT-ZT. Możliwe, że JPK_VDEK zastąpi również inne deklaracje VAT, m.in. VAT-8, VAT-9M czy VAT-12. Dopóki Ministerstwo Finansów nie przedstawi jednak żadnych konkretnych informacji, rozwiązanie to pozostaje pod znakiem zapytania.

JPK_VDEK – co oznacza dla przedsiębiorcy?

Zamiana struktury JPK_VAT w JPK_VDEK przyniesie przedsiębiorcy przede wszystkim wygodniejszy i łatwiejszy sposób rozliczenia się z fiskusem w kwe-stiach podatkowych. Umieszczenie wszystkich danych dotyczących zakupów oraz sprzedaży VAT, z uwzględnieniem m.in. wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów w systemie ERP pozwoli wygenerować poprawny plik JPK_VDEK, a następnie przesłać go do Urzędu Skarbowego bez potrzeby tworzenia dodat-kowych dokumentów.

Dlaczego JPK_VDEK ma zastąpić JPK_VAT?

Wydawać by się mogło, że skoro w strukturze JPK_VAT przesyłamy dane o wy-stawionych i przyjętych fakturach, może ona z powodzeniem zastąpić deklara-cję VAT. Niestety, jest to niemożliwe, stąd konieczność stworzenia zupełnie nowego pli-ku pozwalającego na przekazanie fiskusowi kompletu informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatnika. JPK_VAT nie zawiera w sobie m.in. - informacji o wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku, - kwot do przeniesienia na kolejny miesiąc, - ulg na zakup kasy fiskalnej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, JPK_VDEK ma zawierać wszystkie informacje zawarte w deklaracjach wraz z informacjami generowa-nymi do JPK_VAT, co zapewni komplet danych niezbędnych organom podat-kowym w jednym, czytelnym dla nich pliku. Ze strony podatnika, jego przygotowanie będzie prostsze i szybsze – większość systemów księgowych jest w stanie zrobić to automatycznie na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Wprowadzenie JPK_VDEK to również po-prawa działania Urzędów Skarbowych, które dzięki tej zmianie otrzymywać będą dane dotyczące konkretnej firmy oraz jej rozliczeń w jednym pliku za-miast w dwóch osobnych.

JPK_VDEK – jak zmieni się biznes po jego wprowadzeniu?

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych spowodowało, że wiele firm musiało zainwestować w systemy księgowe obsługujące ich tworzenie i wysył-kę. Z jednej strony mogło to generować spore koszty, z drugiej znacznie uła-twiło kwestie należności podatkowych. Dzięki generowanym automatycznie oraz przesyłanym w wersji cyfrowej pli-kom, zmniejszeniu uległa ilość kontroli skarbowych wykonywanych w siedzibie firmy lub bezpośrednio w urzędzie. Taki sposób przesyłania informacji uszczel-nił również system podatkowy i sprawił, że znacznie trudniej jest ukryć wszel-kie próby nielegalnych zagrań ze strony nieuczciwych podatników. Jednocześnie wprowadzenie JPK nałożyło na firmy kolejny obowiązek. Obo-wiązek, który za sprawą kolejnych nowelizacji (m.in. wprowadzenia JPK_VDEK) ma zostać w dużej mierze ułatwiony. Przesłanie wszystkich niezbędnych danych w jednej strukturze spowoduje bowiem zmniejszenie nakładów pracy podatników, a także pozwoli znacznie szybciej wykrywać wszelkie pojawiające się w nich nieprawidłowości.