2019-10-08

Czym jest biała lista podatników?

Biała lista podatników to specjalna, dostępna publicznie baza danych obowiązująca od września 2019 roku. Mają się w niej znaleźć m.in. informacje na temat statusu podatnika VAT oraz numeru jego konta bankowego.

Czym jest biała lista podatników?

Stworzenie białej listy podatników to kolejny krok na drodze do uszczelnienia kwestii podatkowych, zwłaszcza podatku od towarów i usług. W praktyce jest ona niczym innym jak specjalnie przygotowanym i prowadzonym przez Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) elektronicznym wykazem przedsię-biorców zawierającym w sobie informacje o podatnikach VAT, również tych wykreślonych oraz przywróconych do rejestru przez Naczelnika Urzędu Skar-bowego. Biała lista podatników, oprócz danych firmowych, zawierać ma również nume-ry rachunków bankowych poszczególnych podmiotów (wyciągnięte z bazy GE-IDG lub zgłoszenia do NIP). Oprócz nr rachunku bankowego znajdziemy tam również: - nazwę firmy lub imię i nazwisko podatnika, - numery NIP, REGON, PESEL, KRS podatnika, - adres siedziby firmy (jeśli podatnik nie jest osobą fizyczną), - adres miejsca prowadzenia działalności (jeśli podatnik jest osobą fizyczną), - imiona, nazwiska oraz nr NIP lub PESEL osób uprawnionych do reprezentowa-nia podatnika, - imiona, nazwiska oraz nr NIP lub PESEL prokurentów, - imię i nazwisko, nazwa firmy oraz NIP lib PESEL wspólnika, - datę rejestracji jako płatnik VAT, - datę ewentualnej odmowy rejestracji jako płatnik VAT, - datę ewentualnego wykreślenia z listy płatników VAT, - datę ewentualnego przywrócenia do listy płatników VAT, - podstawę prawną do ww. sytuacji.

Wykaz ten dostępny ma być dla każdego, zarówno w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów, jak i systemie CEIDG. Podmioty w nim wyszczególnione mogą w każdej chwili złożyć do Szefa Kra-jowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych zawartych w liście, gdyby te nie zgadzały się ze stanem faktycznym. Dodatkową funkcją białej listy ma być udostępnianie instytucjom finansowym bazy numerów kont w celu stworzenia zautomatyzowanego systemu weryfi-kacji podatnika już na etapie przygotowywania przelewu. Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów udostępniło specjalne testowe API pozwalające na in-tegrację z białą listą podatników VAT, dzięki któremu możliwe będzie automa-tyczne porównywanie numeru rachunku bankowego. Warto jednak pamiętać, że instytucje finansowe nie mają obowiązku wdrażać tego rozwiązania do swo-ich systemów, stąd obowiązek weryfikacji konta bankowego znajduje się zaw-sze po stronie osoby zlecającej płatność.

Jaki cel ma wprowadzenie białej listy podatników?

Jednym z głównych celów przyświecających wprowadzeniu białej listy podat-ników jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez większą kontrolę przepływu pieniędzy między przedsiębiorcą dokonującym zakupu a podatni-kiem. Ten cel ma zostać spełniany m.in. poprzez wprowadzoną wraz z białą listą po-datników zasadę, zgodnie z którą kontrahenci wpłacający na rzecz przedsię-biorcy kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek inny niż podany na liście nie mogą rozliczyć tej płatności w kosztach uzyskania przychodu. Dlatego też w takich sytuacjach konieczne będzie weryfikowanie rachunku pod względem jego po-prawności oraz obecności w wykazie. Wyjątkiem od powyższej zasady ma być sytuacja, w której przedsiębiorca do-konujący zakupu w terminie do 3 dni zgłosi do Urzędu Skarbowego fakt doko-nania wpłaty na kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek wyznaczony przez sprzedawcę. Zasady te będą obowiązywały od początku roku 2020. Między wrześniem 2019 (momentem udostępnienia listy) a 1 stycznia 2020 r. wpływy na inne konto niż podane w wykazie nie będą sankcjonowane w żaden sposób. Działanie białej listy podatników – co oznacza w praktyce? Wejście w życie przepisów związanych z białą listą podatników niesie ze sobą kilka istotnych zmian, zwłaszcza dla przedsiębiorców dokonujących zakupów na kwoty powyżej 15 tys zł. Zgodnie z zapisami, będą oni musieli samodzielnie weryfikować poprawność oficjalnego konta podatnika, u którego nabywają towar, a także zgłaszać odpowiednie wnioski do Urzędu Skarbowego w ciągu trzech dni od dnia wysłania przelewu w sytuacji, w której wpłaty dokonali na inny rachunek niż ten widniejący w wykazie. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zmuszenie przedsię-biorców do wykorzystania w codziennych transakcjach oficjalnych firmowych rachunków zgłoszonych w CEIDG.