2018-03-02

Planowane zmiany w kodeksie pracy

Rok 2018 przyniesie duże zmiany w Kodeksie Pracy. Regulacje dotyczyć będą między innymi: umów cywilnoprawnych, urlopu wypoczynkowego i premii dla pracowników. Oczywiście to nie jedyne zmiany, jakie wejdą w życie.

W opinii rządu Kodeks Pracy jest mocno przestarzały, gdyż stworzony został ponad czterdzieści lat temu. Przedstawiciele rządu przypominają, że ciągle zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, iż normy prawne tworzące indywidualne prawo pracy wymuszają rekodyfikację. Regulacje ustawowe natomiast, które składają się na zbiorowe prawo pracy, winny być skodyfikowane. Nowe regulacje zakładają ograniczenie biurokracji, jak również likwidację zawiłych przepisów, które dają ogromne pole do nadużyć i nadinterpretacji.

Nowy Kodeks – zmiany w urlopach Zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych mają iść w kierunku ich uelastycznienia i zmian w systemie przyznawania premii. Zgodnie ze zmianami, urlop, który nabywany jest przez pracownika w danym roku kalendarzowym, musi być przez niego wykorzystany w tym samym roku. Zakładając, że urlop służyć ma wypoczynkowi, niezasadne jest przekładanie go na rok następny. Dodatkowo ma zostać ujednolicona ilość jego dni. Dotychczas pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługiwało od 20 do 26 dni w ciągu roku – zależnie od stażu pracy. Nowe przepisy określają ilość tych dni na 26 dla każdego pracownika.

Zmiany w premiach Nowe przepisy ograniczają ilość składowych pensji, do których wliczana jest premia uznaniowa. Założeniem nowych regulacji jest zagwarantowanie określonej wysokości wynagrodzenia, bez znaczących różnic w poborach.

Umowy śmieciowe do kosza Umowy cywilnoprawne zwane śmieciowymi – umowa o dzieło i umowa zlecenie. Zmiany zakładają powstanie dwóch rodzajów umów: etatowej i nieetatowej. Pierwsza z nich odpowiada umowie o pracę, zaś druga umowie zlecenie. Jednak umowa nieetatowa przeznaczona będzie jedynie dla osób wykonywujących swoje obowiązki maksymalnie szesnaście godzin tygodniowo.

Zasada niedyskryminacji Zmiany w Kodeksie Pracy zakładają również otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, pośrednia czy bezpośrednia, a w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony bądź nieokreślony jest kategorycznie niedopuszczalna – art. 11/3 Kodeksu Pracy. Rozwinięciem tej zasady jest art. 18/3a § 1 Kodeksu Pracy, który nakazuje równe traktowanie pracowników.

Inne zmiany obejmują również odszkodowania za mobbing, ochronę praw rodzicielskich czy przedawnianie roszczeń.

Więcej na https://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/konkurs

Zobacz