2018-11-16

Nagrody w konkursach a rozliczanie podatkowe

Konkursy są bardzo dobrym sposobem na przyciągnięcie uwagi do firmy, na budowanie pozytywnego wizerunku, a także na pozyskanie zainteresowania swoimi produktami. Organizując konkurs z nagrodami należy jednak pamiętać, że nagrody nie są zwolnione z opodatkowania.

Czym jest konkurs?

Pytanie czym jest konkurs może wydawać się trochę dziwne, lecz dla prawa nazewnictwo ma duże znaczenie. I tak konkurs posiada regulamin, zgodnie z którym w precyzyjny sposób (według ustalonych kryteriów) zostaje wyłoniony zwycięzca, który otrzymuje nagrodę. Oznacza to, że nagrodą w konkursie nie jest wygrana w loterii czy grze losowej. O zwycięstwie w konkursie nie może też decydować losowanie.

Nagroda w konkursie - jak rozliczać?

Okazuje się, że nie każda nagroda wygrana w ramach konkursu jest opodatkowana. Z opodatkowania zwolnione są te wygrane, które pochodzą z konkursów dotyczących takich dziedzin jak nauka, kultura, sztuka, sport czy dziennikarstwo. Drugim wariantem jest sytuacja, kiedy konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w środkach masowego przekazu takich jak telewizja, radio i prasa. W obu przypadkach wartość nagrody nie może przekraczać 2 tysięcy złotych. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, to od wartości nagrody pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Jeśli nagrodą jest kwota pieniężna, to organizator konkursu wypłaca zwycięzcy kwotę pomniejszoną o podatek od wygranej. Jeśli zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową to musi uiścić na rzecz organizatora kwotę należnego podatku. Dopiero wtedy będzie mógł tą nagrodę odebrać. Innymi słowy, to na organizatorach konkursu spoczywa obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od nagród.

Należny podatek należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano nagrodę. Organizator przekazuje podatek do urzędu skarbowego płatnika, a więc zwycięzcy konkursu. Ponadto organizator musi sporządzić deklarację PIT-8AR i również ją przekazać do właściwego urzędu skarbowego, przy czym termin jest dłuższy – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przekazano nagrodę.

Obowiązki zwycięzcy konkursu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno osoba fizyczna będąca zwycięzcą konkursu, jak i przedsiębiorca, który brał udział w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie muszą wykazywać nagrody w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Konkurs w pracy

Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy organizują konkursy dla swoich pracowników. W takim wypadku niezależnie od tego, czy będzie to nagroda pieniężna czy rzeczowa, pracodawca musi ją doliczyć do pozostałych przychodów pracownika. I musi być ona rozliczona razem z dochodami uzyskiwanymi z tytułu pracy.