2018-10-09

Jak rozliczyć kradzież samochodu firmowego

W wielu firmach samochód niezbędny jest do wykonywanie konkretnej pracy, dlatego jego kradzież może być dla przedsiębiorstwa dużą stratą. Jak rozliczyć kradzież samochodu firmowego i jakie niesie to za sobą następstwa podatkowe?

Utrata pojazdu firmowego boli. Nie tylko dlatego, że ktoś właśnie dokonał za-machu na firmową własność, lecz również z powodu dodatkowej pracy zwią-zanej np. z zakupem nowego pojazdu. Zwłaszcza, gdy skradziony był niezbęd-ny do prawidłowego działania firmy. Na szczęście przepisy podatkowe pozwalają w odpowiedni sposób rozliczyć stratę w ramach podatku dochodowego.

Jak rozliczyć kradzież samochodu firmowego w podatku dochodowym?

Definicja kosztów uzyskania przychodu (wymieniona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jasno zaznacza, że takim kosztem jest wszystko, co służy osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu ich źródła. Jako, że samochód firmowy jest ważnym narzędziem pracy (zarówno dla han-dlowca, jak i np. w roli pojazdu transportowego), jego strata ewidentnie pod-pada pod podany powyżej przepis.

Jak możemy rozliczyć kradzież samochodu w kosztach firmowych?

W bardzo prosty sposób – jesteśmy w stanie zrobić to dokonując odpisu amortyzacyjne-go, który wraz z odpisami już dokonanymi nie przekroczy kwoty 20000 EUR (wyjątkiem są sytuacje, w których pojazd posiadał ubezpieczenie AC, wtedy możliwe jest zaliczenie do odpisu również kosztów wykraczających poza po-wyższy limit). Aby wyliczyć wysokość niezamortyzowanej części, musimy od wartości po-czątkowej skradzionego pojazdu odjąć sumę wykonanych już comiesięcznych odpisów.

Co jest potrzebne, aby prawidłowo rozliczyć kradzież samochodu służbowego?

Chcąc rozliczyć koszty uzyskania przychodu będące następstwem kradzieży samochodu firmowego, musimy załatwić niezbędne do tego celu formalności. Dodatkowo należy upewnić się, że kradzież nie była następstwem niedbalstwa lub naruszenia przepisów ze strony naszej lub pracownika.

Aby zgodnie z przepisami dokonać odpisu amortyzacyjnego, musimy posiadać: • protokół szkody wystawiony przez policję lub straż pożarną, ewentualnie potwierdzenie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela (jeśli pojazd objęty był dobrowolnym ubezpieczeniem AC), • firmowy protokół szkody zawierający takie dane jak rodzaj zdarzenia, jego opis, wartość samochodu oraz datę.

Dopiero po skompletowaniu powyższych dokumentów możemy dokonać sto-sownego odpisu, pamiętając żeby przy okazji dokonać również likwidacji po-jazdu w spisie środków trwałych przedsiębiorstwa.