2023-01-10

Ile wynosi składka zdrowotna w 2023 roku?

W roku 2023 aż dwukrotnie ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia minimalnego. Z tego też powodu dwukrotnie zmieni się wysokość stawki obowiązkowej składki zdrowotnej. Jakie będą to wartości?

Składka zdrowotna

Minimalne wynagrodzenie a składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej nierozerwalnie związana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taki stan rzeczy miał miejsce również przed wprowadzeniem Nowego Polskiego Ładu, obecnie funkcjonuje jednak na nieco innych zasadach.

W związku z tym, że każdego roku rząd regularnie podnosi minimalne wynagrodzenie, również składka zdrowotna co 12 miesięcy ulega zmianie, dostosowując się do nowej kwoty. W 2023 roku podwyższenie minimalnej krajowej zaplanowano dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Oznacza to, że zarówno na początku, jak i w połowie roku aktualizowana będzie wysokości składki.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł, z kolei wraz z początkiem lipca podniesione zostanie do kwoty 3600 zł. Jaki wpływ obie podwyżki będą miały na wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?

Najniższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych w 2023 roku

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, przy pomocy podatku liniowego oraz skali podatkowej, wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% przychodów, gdzie najniższą wartość stanowi wysokość minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, zgodnie z planowanymi podwyżkami, oznaczać to będzie, że:

  • od stycznia do czerwca zapłacą co najmniej 314,10 zł miesięcznie (3490 x 9%),
  • od lipca do grudnia będą płacić co najmniej 324 zł miesięcznie(3600 x 9%).

W stosunku do roku poprzedniego podwyżka w 2023 roku wynosić będzie w pierwszej połowie min. 43,20 zł, a ostatecznie wzrośnie do min. 53,10 zł.

Najniższa składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2023 roku

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, zasady naliczania składki zdrowotnej są nieco inne niż w przypadku podatników podlegających pod zasady ogólne. Podstawę do naliczenia tej składki stanowi w tym przypadku przeciętne miesięczne wynagrodzenie IV kwartał roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Dane te dostępne będą dopiero około 20 stycznia 2023 roku, więc na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać dokładnych wartości. Jednakże przyjmując kwotę przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2022 roku (6739,42 zł), szacowana minimalna wysokość stawki może wynieść:

  • do 60 tys. zł przychodu – 363,93 zł,
  • od 60 do 300 tys. zł przychodu – 606,55 zł,
  • powyżej 300 tys. zł przychodu – 1091,79 zł.

Składka zdrowotna w 2023 roku dla przedsiębiorców

Wzrost wynagrodzenia minimalnego ma kluczowy wpływ na wysokość składki zdrowotnej u podatników objętych ogólnymi zasadami. Wartość ta przekłada się również na wysokość przeciętnego wynagrodzenia, stąd jej podniesienie skutkuje zwiększeniem wysokości składek również dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu.

Wyższe wynagrodzenie minimalne, jakie rząd wprowadza w 2023 roku, przyczyni się więc przede wszystkim do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to nie tylko osób prowadzących jednoosobowe firmy, ale również wspólników w spółkach komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnych, którzy z kolei zobowiązani są do opłacania składki w wysokości 9% przeciętnego wynagrodzenia.