2022-09-05

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2023 roku

Wraz z początkiem 2023 roku planowane jest kolejne podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, nie jest to jedyna podwyżka, która czeka nas w ciągu najbliższych miesięcy.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku, ile będzie wynosić?

W ostatnich latach regularnie otrzymujemy informacje o podwyżkach minimalnego wynagrodzenia dla pracowników etatowych w Polsce. W przyszłym roku, w przeciwieństwie do dotychczasowych działań, zapowiedziane zostały jednak aż dwie podwyżki. Dlaczego? Wszystko ma związek z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku, które w dniu 28 lipca bieżącego roku ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jako że Radzie Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia w kwestii wysokości podwyżek na etapie konsultacji społecznych, zgodnie z przepisami z od 15 września wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. W związku z tym, że wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., przepisy pozwalają wprowadzić dwa terminy zmian wysokości płacy minimalnej.

Pierwsza podwyżka nastąpi już 1 stycznia 2023 roku. Od tego momentu najniższa krajowa ma wynosić 3383 zł (o 373 zł więcej niż w 2022 roku). Drugim terminem jest 1 lipca, gdy kwota ta zostanie podwyższona do 3450 zł, co jest wzrostem o 440 zł w stosunku do obecnej stawki.

Stawka godzinowa w 2023 roku

Wzrost płacy minimalnej niesie ze sobą również wzrost minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na umowie o pracę. Wyniesie on odpowiednio:

  • od 1 stycznia – 22,10 zł,
  • od 1 lipca – 22,50 zł.

Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zaproponować niższej stawki niż przewidziana w rozporządzeniu, zapewniając swoim pracownikom wysokość wypłat zgodnie z przyjętą kwotą minimalną. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin. Stała minimalna stawka godzinowa pozwala osiągnąć im proporcjonalną do płacy minimalnej wartość wypłaty.

Skutki wzrostu stawki minimalnej

Autorzy projektu rozporządzenia uważają, że zmiany pozytywnie wpłyną na portfele ponad 2,7 mln podatników zatrudnianych na umowę o pracę za najniższą krajową pensję. Wzrost podstawowego wynagrodzenia ma być odpowiedzią rządu na rosnącą inflację, której następstwami są m.in. wzrost cen produktów oraz usług, z których korzystamy na co dzień.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej zmieni się nie tylko stawka godzinowa. Wyższa kwota pensji minimalnej oznacza również m.in.:

  • wyższe wynagrodzenie za przestój (zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy),
  • wyższy dodatek za pracę w godzinach nocnych (art. 1518. § 1 Kodeksu pracy),
  • wyższą kwotę odprawy dla osób objętych przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • wyższe odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub przy rozwiązaniu przez pracownika umowy na skutek stosowania mobbingu,
  • wyższą podstawę wymiaru zasiłków,
  • wyższą wysokość mandatów karnoskarbowych.

Wzrost płacy minimalnej jest więc nie tylko podstawą do zmian w zakresie wysokości pensji pracowników, ale również wielu innych instrumentów państwowych, które zależne są od jej aktualnej wartości.