2022-08-11

Przywileje podatkowe małego podatnika

Zgodnie ze statystykami podawanymi przez GUS, w Polsce istnieje ponad 2 mln mikroprzedsiębiorstw, co stanowi niemalże 96% wszystkich biznesów działających na terenie naszego kraju. Zdecydowana większość z nich to działalności kwalifikujące się do statusu małego podatnika. Czym on jest i jakie daje korzyści?

Przywileje małego podatnika

Kim jest mały podatnik?

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który spełnia kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym oraz ustawie podatku VAT. Do końca 2019 roku limity przychodów w obydwu dokumentach były identyczne, jednakże nowelizacja wchodząca w życie z 1 stycznia 2020 roku wprowadziła na tej płaszczyźnie pewne zmiany.

W związku z tym obecnie, aby uzyskać status małego podatnika, przedsiębiorca nie może przekroczyć w poprzednim roku obrotowym:

  • dla podatku VAT limitu 1 200 000 EUR (w 2022 roku 5 418 000 zł) przychodów, a w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa maklerskiego lub zarządzającego funduszami inwestycyjnymi – 45 000 EUR (207 000 zł),

  • dla podatku dochodowego limitu przychodów 2 000 000 EUR (w 2022 roku jest to 9 188 000 zł).

Obroty niższe niż powyższe limity uprawniają małego podatnika do skorzystania z kilku pomocnych przywilejów.

Przywileje podatkowe małego podatnika – PIT

Status małego podatnika w przypadku podatku dochodowego pozwala na rozliczanie zaliczek PIT w okresach kwartalnych (zgodnie z art. 44 ust. 3g). Wybierając taką formę wpłacania zaliczek, przedsiębiorca musi dokonać tego do odpowiedniego dnia miesiąca, tj.: do 20 kwietnia (dla I kwartału), do 20 lipca (dla II kwartału), do 20 października (dla III kwartału) oraz do 20 stycznia kolejnego roku (dla IV kwartału). Aby wybrać tę częstotliwość rozliczenia, nie trzeba składać do Urzędu Skarbowego żadnych wniosków, wystarczy tylko wskazać ją na deklaracji podatkowej wypełnianej na zakończenie roku obrotowego, w którym podatnik postanowił rozliczać się w cyklu kwartalnym.

Posiadający status małego podatnika ma również możliwość w ramach rozliczenia podatku dochodowego skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych (w danym roku obrotowym) do kwoty 50 000 EUR (230 000 zł). Może to zrobić dla środków trwałych z grup 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych. Co warto pamiętać, powyższy limit przysługuje małemu podatnikowi niezależnie od pozostałych limitów amortyzacyjnych.

Przywileje podatkowe małego podatnika – VAT

W przypadku VAT mały podatnik również może liczyć na szereg przywilejów związanych z posiadaniem tego statusu. Pierwszym z nich jest możliwość skorzystania z rozliczania VAT metodą kasową, pozwalająca na rozliczenia podatku od towarów i usług nie w okresie przypadającym na wystawienie faktury, ale tym związanym z otrzymaniem części lub całości płatności za dany towar, lub usługę. O fakcie korzystania z metody kasowej przy rozliczaniu VAT należy poinformować Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca prowadzenia działalności.

Drugim przywilejem podatkowym dla małego podatnika jest możliwość rozliczania VAT w cyklach kwartalnych. W tym przypadku również należy złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego określony dokument – będzie to aktualizacja VAT-R, gdzie tryb miesięczny zmieniony zostanie na kwartalny.

W takiej sytuacji warto pamiętać, że mimo kwartalnych rozliczeń VAT, wciąż obowiązkowo należy przesyłać w każdym miesiącu do Urzędu Skarbowego odpowiednie jednolite pliki kontrolne. Przez dwa pierwsze miesiące kwartału należy wysłać wyłącznie część ewidencyjną pliku, w trzecim miesiącu, do 25 dnia, część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

Jako że zdecydowana większość firm w Polsce spełnia standardy niezbędne do uzyskania statusu małego podatnika, z powyższych przywilejów korzystać może znaczna liczba przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub mikroprzedsiębiorstwa. Możliwość kwartalnego rozliczania podatków dla wielu z nich jest bowiem znacznie lepszym sposobem zarządzania płynnością finansową swoich biznesów.