2022-07-25

Deklaracja IFT-2 – kto, kiedy i gdzie musi ją złożyć?

Polscy przedsiębiorcy często korzystają z usług zagranicznych sprzedawców. W niektórych przypadkach rodzi to konieczność wykazania przychodów zagranicznych kontrahentów w urzędzie skarbowym. Kiedy na przedsiębiorcy ciąży taki obowiązek?

Deklaracja IFT-2

Czym jest deklaracja IFT-2/IFT-2R?

IFT-2/IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. IFT-2 jest informacją składaną na wniosek kontrahenta w trakcie roku podatkowego, jednak jej sporządzenie nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego IFT-2R.

Obowiązek złożenia deklaracji IFT-2R dotyczy przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek prawa handlowego, którzy w trakcie roku kalendarzowego wypłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych, a więc dokonali tzw. importu usług. Rozliczenie zakupu usługi od zagranicznego kontrahenta może w tym wypadku wiązać się z opłaceniem podatku u źródła, a tym samym rodzi obowiązek informacyjny wobec urzędu skarbowego. Warto przy tym zaznaczyć, że polski przedsiębiorca nie pobiera podatku u źródła, jeśli zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychód (dochód) zagranicznego kontrahenta podlega opodatkowaniu tylko w państwie jego rezydencji podatkowej, a jednocześnie kontrahent dostarczył polskiemu przedsiębiorcy w formie papierowej lub elektronicznej certyfikat rezydencji podatkowej.

O imporcie usług, w kontekście informacji IFT-2/IFT-2R, możemy mówić, gdy miejscem świadczenia usługi jest terytorium RP, jej nabywca rozlicza się w polskim urzędzie skarbowym, a sprzedawca ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego prowadzenia działalności poza terytorium naszego kraju. Ponadto warunkiem koniecznym do uznania transakcji jako podlegającej wykazaniu w informacji IFT-2/IFT-2R jest fakt, że sprzedawca, czyli zagraniczny kontrahent, nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu wykonanej przez siebie usługi.

W informacji IFT-2R przedsiębiorca wykazuje wysokość dochodu, jaki uzyskał jego kontrahent zagraniczny w wyniku współpracy oraz wysokość kwoty podatku, jaka została pobrana na podstawie osiągniętego przez kontrahenta zagranicznego dochodu. Przedsiębiorcy muszą wykazać kwoty rzeczywiście otrzymane przez zagranicznego kontrahenta w roku podatkowym. Istotny jest przy tym fakt, że informacja obejmuje kwoty, które stanowią podstawę pobrania podatku w danym roku podatkowym. Jest to ważne, ponieważ kwota stanowiąca podstawę pobrania podatku może nie być tożsama z kwotą zaksięgowaną w ewidencji przedsiębiorcy lub przelanej na konto kontrahenta, między innymi ze względu na wahania kursów walut czy też z powodu przedłużonych terminów płatności.

Usługi, które podlegają obowiązkowi złożenia deklaracji IFT-2R

Deklaracja IFT-2(10) musi być złożona w przypadku usług określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wskazano w ustawie, dotyczy ona uiszczonej na rzecz kontrahenta zagranicznego zapłaty tytułem:

  • odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);

  • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

  • należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;

  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Termin i miejsce złożenia deklaracji IFT-2R

Informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski należy złożyć do 31 marca za rok poprzedni. Jednak przedsiębiorcy, którzy likwidują swoją działalność, muszą złożyć deklarację IFT-2R najpóźniej w dniu zakończenia działalności.

Deklarację IFT-2R składa się elektronicznie do Lubelskiego Urzędu Skarbowego, który jest jedynym w Polsce urzędem przyjmującym deklaracje. Co ważne, informację należy sporządzić odrębnie dla każdego zagranicznego kontrahenta, z którego usług przedsiębiorca korzystał w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca ma również obowiązek przekazać deklarację kontrahentowi, którego dotyczy złożona informacja.