2022-06-02

Deklaracje CIT – aktualizacja przepisów

Ministerstwo Finansów, zgodnie z oczekiwaniami księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. Zaktualizowano również formularze elektroniczne CIT. Wśród zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. jest także wprowadzenie minimalnego CIT.

Deklaracje CIT

Minimalny CIT – czym jest i kogo obejmie?

Zmiany wprowadzane w ramach ustawy powszechnie zwanej Polskim Ładem mają za zadanie uszczelniać system podatkowy, generować wymierne wpływy do budżetu państwa oraz w odpowiednim stopniu zasilić sektor finansów publicznych. Dlatego też zdecydowano o wdrożeniu regulacji, które mają zapobiegać sztucznym transferom zysków do innych państw przez przedsiębiorców, w tym międzynarodowe korporacje. W ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postanowiono wprowadzić 10 proc. minimalny CIT dla firm i spółek. Ma on przeciwdziałać działaniom optymalizacyjnym, których celem jest zmniejszenie zobowiązań podatkowych osób prawnych w ramach podatku dochodowego.

Nowy, minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania, obejmie spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, podatkowe grupy kapitałowe, jak również podmioty, które wprawdzie nie mają zarządu ani siedziby w Polsce, ale prowadzą na terytorium Polski działalność i jednocześnie ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, bądź wykazują niski dochód, nieprzekraczający 1% z działalności operacyjnej. Istnieje jednak ryzyko, że ciężar podatkowy dotknie przedsiębiorców, którzy rzeczywiście osiągają niewspółmiernie niski zysk, w stosunku do wartości obrotu.

Warto wiedzieć, że nowy minimalny CIT nie dotyczy wszystkich. Unikną go między innymi przedsiębiorcy, w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności i w dwóch kolejnych latach podatkowych, a także przedsiębiorstwa finansowe, przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w porównaniu do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym.

Minimalny CIT nie obejmie też przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym większość uzyskanych przychodów, innych niż z zysków kapitałowych, osiągnęli z transportu morskiego lub powietrznego albo z eksploatacji kopalin. Nie będzie dotyczył on także przedsiębiorców, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Wyłączeni będą także przedsiębiorcy wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy.

Prognozuje się, że podatek uderzy w przedsiębiorstwa, które walczą o rentowność. Przepisy są interpretowane nawet jako kara za niskie dochody. Dlatego istnieje obawa, że przedsiębiorstwa chcące zrekompensować nowy ciężar podatkowy będą szukały oszczędności między innymi poprzez cięcie kosztów za zatrudnienie, jak również poprzez podwyższanie cen. Ostatecznym wyjściem może być jednak przeniesienie firmy poza granice Polski i tym samym zmiana rezydencji podatkowej.

Zmiana terminu na składanie CIT-8

Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie terminu dotyczącego deklaracji CIT-8 składanej za 2021 rok już pod koniec stycznia. Długo wyczekiwane przez księgowych i przedsiębiorców rozporządzenie Ministra Finansów, które wydłuża termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r., zostało jednak opublikowane dopiero 18 marca br. Rozporządzenie to przedłuża o trzy miesiące, czyli do 30 czerwca 2022 r., termin złożenia zeznania o wysokości dochodu/poniesionej straty, czyli deklaracji CIT-8 oraz CIT-8AB, jak również wpłatę należnego podatku.

Czy wszystkich obejmą postanowienia z ogłoszonego rozporządzenia? Okazuje się, że nie. Przedłużenie terminu dotyczy tylko tych podatników CIT, których rok zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Wydłużony termin złożenia zeznania o wysokości dochodu/poniesionej straty i wpłaty należnego podatku dotyczy także podatników, którzy wybrali tzw. estoński CIT, czyli opodatkowanie ryczałtem od dochodów.

Zostały też przedłużone terminy na deklaracje CIT o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) i wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Deklaracja CIT – termin do 30 czerwca 2022 r.

Podjęta przez Ministerstwo Finansów decyzja o odroczeniu terminu na składanie deklaracji podatkowych od osób prawnych jest korzystna dla podatników CIT. Dodatkowe miesiące to więcej czasu na przygotowanie rocznej deklaracji i zapłatę należnego podatku, który może z deklaracji wyniknąć, jeśli nie został wcześniej zapłacony w formie zaliczek.

Interaktywny druk CIT-8 do rozliczeń online za 2021 rok – aktualizacja deklaracji CIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych długo czekali na interaktywny druk CIT-8 do rozliczeń online za 2021 rok. Dopiero kilka dni temu opublikowano stosowny formularz elektroniczny CIT, w tym deklarację CIT-8 (wersja 31). Dotąd chcąc złożyć deklarację podatkową CIT-8 we wcześniejszym terminie można było skorzystać z formularza za rok poprzedni, ale wiązało się to z ryzykiem wezwania do ponownego złożenia deklaracji na nowym druku. Aktualny druk CIT-8 można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.