2021-03-30

PIT-y 2021 – wszystko, co warto wiedzieć o rozliczeniu

30 kwietnia to termin złożenia rocznego zeznania podatkowego. Odkąd urząd skarbowy przejął na siebie wypełnianie zeznań podatkowych podatników, rozliczenia stały się o wiele mniej kłopotliwe. Nie oznacza to jednak, że możemy całkowicie zapomnieć o formalnościach. O czym warto pamiętać?

Twój e-PIT

Od 1 lutego 2021 roku Twój e-PIT znajdziemy w e-Urzędzie Skarbowym. Dostęp do proponowanej usługi można uzyskać logując się przez login.gov.pl, dane podatkowe lub aplikację mObywatel. W pierwszym przypadku niezbędny będzie profil zaufany, e-dowód lub dostęp do bankowości elektronicznej. Do skorzystania z drugiej opcji, czyli logowania za pomocą danych podatkowych, potrzebne będą PESEL (alternatywnie NIP i data urodzenia), kwota przychodu z rozliczenia za 2019 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) oraz potwierdzenie kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. W sytuacji, gdy ta ostatnia kwota wynosi „0” (zero), sugerowane są dwa pozostałe sposoby logowania. Z kolei, aby skorzystać z trzeciej możliwości i zalogować się do aplikacji mObywatel, konieczne jest aktywowanie jej za pomocą profilu zaufanego. W ramach usługi Twój e-PIT zyskujemy dostęp do formularzy PIT-37 dla rozliczania dochodów z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło oraz do PIT-38 dotyczącego przychodów kapitałowych. Można uzyskać także kompletne informacje od płatnika podatku (pracodawcy), dane z ubiegłorocznych zeznań oraz numer indywidualnego rachunku podatkowego, tzw. mikrorachunku podatkowego, na który wpłacane są należne podatki. Korzystając z usługi e-PIT na tym etapie można: - zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),

 • odrzucić przygotowane zeznanie, aby wypełnić formularz samodzielnie lub rozliczyć się w innej formie,

 • zmienić bądź wskazać organizację pożytku publicznego, której chce się przekazać 1% podatku,

 • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę,

 • dodać inne dane,

 • wprowadzić zmiany w sposobie rozliczenia.

Niewykonanie żadnej z powyższych akcji sprawi, że 30 kwietnia rozliczenie przygotowane przez urząd zostanie automatycznie uznane za złożone.

Wprowadzenie zmian w sposobie rozliczenia

Najwięcej zmian w proponowanym przez urząd zeznaniu dotyczy zmiana sposobu rozliczenia z indywidualnego na:

 • rozliczenie PIT 2021 z małżonkiem,

 • rozliczenie PIT 2021 z dzieckiem.

Oczywiście w zeznaniu można też dodać dane, których urząd nie uwzględnił, jak choćby odliczenia darowizny przekazanych na walkę z COVID-19, wydatki na cele rehabilitacyjne czy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Rozliczenie PIT 2021 z małżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków pozwala na uniknięcie wyższych podatków, jeśli jeden z nich trafia do wyższego progu skali podatkowej. Metoda ta sprawia, że sumuje się dochody małżonków i dzieli je po równo. Oczywiście dotyczy to wyłącznie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Rozliczenie to jest możliwe dla tych podatników, którzy posiadają rezydencję podatkową w Polsce, pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i posiadają wspólność majątkową. Składając zeznanie podatkowe należy zmienić sposób rozliczenia z indywidualnego na rozliczenie z małżonkiem. Jeśli jednak małżonkowie rozliczą się oddzielnie, to po 30 kwietnia można złożyć wspólne zeznanie podatkowe w trybie korekty zeznania podatkowego.

Rozliczenie PIT 2021 z dzieckiem

Rozliczenie zeznania podatkowego z dzieckiem umożliwia skorzystanie z ulgi na dzieci, co uprawnia do zapłaty mniejszego podatku. Kto może skorzystać z tej formy rozliczenia? Rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Wysokość ulgi jest zależna od sytuacji rodzinnej. Górna granica dochodów osoby samotnie wychowującej jedno dziecko to 112 000 zł. Taki sam limit roczny dotyczy wspólnych dochodów małżonków będących rodzicami, opiekunami prawnymi lub rodzicami zastępczymi wspólnie wychowujących jedno dziecko. Osobom, które wspólnie wychowują dziecko, ale nie pozostają w związku małżeńskim, przysługuje kwota 56 000 zł rocznie na każdego z rodziców, opiekunów lub rodziców zastępczych. W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci nie ma limitu dochodów. Warunkiem skorzystania z ulgi na dzieci jest faktyczne sprawowanie pieczy nad dzieckiem i wychowywanie go. Warto pamiętać, że ulga na dziecko przysługuje:

 • na każde dziecko poniżej 18. roku życia,

 • na każde dziecko niepełnosprawne, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 • na każde dziecko do 25. roku życia, jeśli się uczy i nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu lub jego opodatkowane dochody nie przekraczają kwoty 3089 zł.

Wysokość ulgi:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko,

 • 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko,

 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko,

 • 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

PIT-28 i PIT-36

Należy pamiętać, że urząd przejmuje na siebie wyłącznie uzupełnianie formularzy PIT-37 i PIT-38. Jeśli zaś obowiązuje nas PIT-36 dotyczący m.in. dochodów z umów najmu, dzierżawy, z działalności nierejestrowanej, z emerytur i rent z zagranicy, czy też PIT-28 dotyczący dochodów z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze to można za pomocą usługi Twój e-PIT uzupełnić rozliczenie, lecz zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane. Tym samym trzeba je zaakceptować osobiście i pobrać UPO. Warto wiedzieć także, że usługa Twój e-PIT nie pozwala na rozliczenie działalności gospodarczej i dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT 2021 - do kiedy?

Do końca lutego pracodawcy mieli obowiązek przekazać informację roczną PIT-11. Z tych deklaracji można uzyskać dane takie jak kwoty rocznego dochodu, koszty i opłacone składki ZUS czy suma odprowadzonego podatku. Zeznania podatkowe można składać już od 15 lutego. Z kolei na rozliczenie PIT 2021, jak wspomnieliśmy na początku, mamy czas do 30 kwietnia.