2021-02-26

Karta podatkowa - dla kogo i kiedy?

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej. Dlatego warto się dowiedzieć, kto i kiedy może skorzystać z karty podatkowej i na czym to wszystko polega.

Karta podatkowa – dlaczego warto?

Przedsiębiorca, który korzysta z karty podatkowej, nie musi prowadzić księgowości. Co więcej, uiszczany podatek nie jest uwarunkowany kwotą dochodów i zazwyczaj nie jest duży. Od czego zatem zależy wysokość podatków? Przede wszystkim od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz lokalizacji, w której znajduje się firma. Zatem dla firmy zatrudniającej niewielu pracowników i prowadzącej działalność w mniejszych miejscowościach, może to być najlepszy wybór, choć skorzystają na nim nie tylko takie przedsiębiorstwa. Oczywiście karta podatkowa ma też swoje wady. Przede wszystkim korzystający z niej podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku nawet wtedy, gdy firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę. Do niedogodności zalicza się też fakt, że korzystanie z tej formy opodatkowania uniemożliwia ocenę faktycznego dochodu przedsiębiorcy, a tym samym banki mogą np. nie udzielić kredytu posiadaczowi karty podatkowej.

Dla kogo przewidziana jest karta podatkowa?

O tym kto może korzystać z karty podatkowej mówi dokładnie Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Art. 23 tejże ustawy stanowi, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, gastronomiczną, a także w zakresie usług transportowych i rozrywkowych. W taki sposób mogą z fiskusem rozliczać się też osoby prowadzące sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach. Karta podatkowa to także rozwiązanie przewidywane dla osób pracujących w wolnych zawodach, świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia, leczenia weterynaryjnego, w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz dla podatników świadczących niektóre usługi edukacyjne. Zakres ten dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, ale z karty podatkowej mogą skorzystać również osoby prowadzące spółki cywilne, jednak w ograniczonym zakresie. Kiedy można skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej? Rozliczanie się w oparciu o kartę podatkową jest przewidziane dla podatników, którzy prowadzą działalność na terytorium kraju, nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym i nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Z karty podatkowej nie skorzystają z kolei ci, którzy prowadząc działalność gospodarczą korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę i usług innych przedsiębiorstw, o ile nie prowadzą one usług specjalistycznych.

Prawa i obowiązki podatnika

Korzystanie z karty podatkowej zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, a także wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednocześnie przedsiębiorcy mogą wystawiać rachunki i faktury potwierdzające wykonanie usług lub sprzedaż. Kopie tych dokumentów muszą przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono dany dokument.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Wybierając kartę podatkową jako formę opodatkowania działalności, należy do 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Ten sam termin obowiązuje tych, którzy chcą zrezygnować z karty podatkowej i zmienić formę opodatkowania. Natomiast jeśli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, to wniosek taki musi złożyć przed rozpoczęciem działalności. Naczelnik urzędu skarbowego analizuje, czy podatnik spełnia warunki do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej i ustala wysokość podatku dochodowego. Jeśli jednak przedsiębiorca nie spełnia przesłanek niezbędnych do zastosowania tej formy opodatkowania, to naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję odmowną, a podatnik jest w tym momencie zobowiązany do płacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Karta podatkowa 2021

Od 1 stycznia 2021 roku w życie weszły zmiany przepisów dotyczących karty podatkowej. Co się nowego się pojawiło? Dotąd nie było możliwości, aby małżonek przedsiębiorcy korzystającego z karty podatkowej prowadził działalność w tym samym zakresie. Obecnie jest to możliwe, o ile działalność małżonka nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zatem małżonkowie mogą prowadzić działalność w tym samym zakresie i jednocześnie korzystać z karty podatkowej.