2021-01-20

Likwidacja działalności gospodarczej a zobowiązania podatkowe

Przedsiębiorca, który likwiduje swoją działalność gospodarczą jest zobowiązany do zakończenia prowadzonej dokumentacji, jak również do wypełnienia niezbędnych formalności w urzędach i instytucjach. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać likwidując firmę.

Wyrejestrowanie firmy

Przypomnijmy, że podstawowym obowiązkiem przy likwidacji działalności gospodarczej jest wyrejestrowanie firmy w urzędach. Aby zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wykreślenie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od daty faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności. Wniosek składa się osobiście w urzędzie miasta lub gminy, on-line na stronie CEIDG lub przesyła pocztą. Informacja o wykreśleniu firmy z CEIDG zostaje automatycznie przesłana do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), dlatego nie trzeba martwić się o konieczność dodatkowego zawiadamiania tych instytucji. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy opłacający podatek w formie karty podatkowej, który w przypadku likwidacji działalności gospodarczej muszą dodatkowo złożyć do urzędu skarbowego PIT-16Z. W przypadku likwidacji firmy działającej jako spółka cywilna, każdy ze wspólników musi osobiście złożyć wniosek o wykreślenie działalności z rejestru CEIDG. Każdy z nich ma też możliwość kontynuowania działalności jako jednoosobowa działalność gospodarcza i w takim wypadku może złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG. Choć złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej skutkuje automatycznym wyrejestrowaniem przedsiębiorcy jako płatnika składek, to nie dzieje się tak z pracownikami i zgłoszonymi do ubezpieczenia członkami rodzin. Dlatego należy pamiętać, aby na wniosku do CEIDG zgłosić chęć wyrejestrowania z ubezpieczenia pracowników i zgłoszonych członków rodziny. W przeciwnym wypadku będzie trzeba samodzielnie wypełnić formularz ZUS ZWUA dla pracowników oraz ZUS ZCNA dla zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodzin przedsiębiorcy i pracowników.

Likwidacja firmy a podatek dochodowy

Wyrejestrowanie firmy z CEIDG to jednak nie jedyny obowiązek przedsiębiorcy likwidującego działalność gospodarczą. Konieczne jest również rozliczenie podatku dochodowego. Priorytetem jest sporządzenie wykazu składników majątku firmy i spisu z natury na dzień zamknięcia działalności. Spis z natury powinien obejmować wszelkie towary handlowe, materiały, półwyroby, produkcję w toku, a także wyroby gotowe, braki i odpady. Przedsiębiorcy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym muszą też uwzględnić w spisie z natury wyposażenie firmy. Jeśli przedsiębiorca nie posiada na stanie żadnych składników majątku, które należy wyszczególnić w spisie to określa wartość inwentaryzacji jako „0”. Spis musi być sporządzony zgodnie z § 24, 25 i 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. Warto wiedzieć, że spis z natury, czyli tzw. remanent likwidacyjny, tworzony dla celów podatku PIT nie ma określonego wzoru. Niemniej jednak musi zawierać dane właściciela firmy, datę sporządzenia spisu, szczegółowe określenie składników majątku i ich wartość, a także podpis przedsiębiorcy. Wykaz składników majątku firmy musi zawierać nazwy poszczególnych składników majątku, datę ich nabycia, kwotę wydatków poniesioną na ich nabycie oraz wartość nabywczą. W wykazie należy też ująć towary obce znajdujące się na stanie firmy, z zaznaczeniem czyją są własnością, ale bez dokonywania ich wyceny. Sporządzonego wykazu składników majątku nie trzeba przekazywać do urzędu skarbowego, ale należy go przechowywać przez pięć lat i udostępniać stosownym organom w przypadku kontroli. Warto wiedzieć, że w momencie likwidacji działalności gospodarczej majątek, który należał do firmy, staje się majątkiem prywatnym przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami, jeśli zostanie sprzedany przed upływem sześciu lat od likwidacji działalności gospodarczej, to będzie trzeba od niego zapłacić podatek dochodowy. Po tym czasie obowiązek podatkowy znika. Istotną kwestią na gruncie podatku dochodowego jest też zapłata podatku za ostatni miesiąc prowadzonej firmy. W przypadku opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych należy zapłacić podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach. Z kolei w przypadku opodatkowania na zasadach karty podatkowej konieczne jest uiszczenie podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień okresu do dnia zaprzestania działalności.

Likwidacja działalności gospodarczej a VAT

Przedsiębiorca likwidujący działalność, będący płatnikiem VAT, musi też pamiętać o rozliczeniu się z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług. W tym celu należy sporządzić odrębny spis z natury dla celów podatku VAT. Należy w nim uwzględnić wszystkie towary, których zakup jest udokumentowany fakturami, niezależnie od tego czy przedsiębiorca skorzystał z możliwości odliczenia VAT czy nie (chyba, że nie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku). Spis musi zawierać dane przedsiębiorcy, datę sporządzenia spisu, szczegółowe dane towarów i składników majątku, obejmujące nazwę, ilość i cenę oraz stawkę podatku VAT, łączną wartość spisu z natury, podpis przedsiębiorcy i osób sporządzających wykaz. Przedsiębiorca będący płatnikiem VAT musi powiadomić urząd skarbowy o zakończeniu działalności w ciągu 7 dni od jej zakończenia. W tym celu składa się formularz VAT-Z.

Likwidacja działalności - obowiązki

Do pozostałych obowiązków związanych z likwidacją działalności należy wyrejestrowanie kasy fiskalnej, rozwiązanie umów z pracownikami i właściwe przechowywanie dokumentów firmy przez wymagany okres (najczęściej jest to pięć do dziesięciu lat - w zależności od rodzaju dokumentu).

Interesujesz się tematami związanymi z księgowością i biznesem? Poniżej, w zielonej ramce, znajdziesz zapis na newsletter - zapisz się, żeby nie ominęły Cię najważniejsze informacje publikowane na naszym portalu!