2020-05-22

Kolejne odsłony tarczy antykryzysowej (2.0 i 3.0)

Pakiet ustaw, składających się na tarczę antykryzysową ma na celu między innymi zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwach czy też ochronę zatrudnienia. Nad rozwiązaniami pracuje MR, MRPiPS, MF, ZUS, PFR, KNF, MS, MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa jest pakietem rozwiązań zaproponowanych przez rząd, które mają chronić przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa i ustabilizować polską gospodarkę. Pakiet ten obejmuje takie aspekty jak ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, finansowanie przedsiębiorców, inwestycje publiczne oraz ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Rząd na te działania ma zamiar przeznaczyć ponad 312 mld zł. Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, weszła w życie 31 marca 2020 r. Jest to ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (specustawa) i ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). Kolejna, znana jako tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zaczęła obowiązywać 18 kwietnia. Z kolei tarcza antykryzysowa 3.0, czyli rządowa nowelizacja niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku pandemią koronawirusa, została przyjęta przez sejm w dniu 30 kwietnia, a jej treść ogłoszono 15 maja 2020 r.

Tarcza 2.0 – uzupełnienie przepisów

17 kwietnia 2020 r. prezydent podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta wprowadziła kilkadziesiąt kolejnych rozwiązań przeciwdziałającym skutkom pandemii koronawirusa. Dotychczasowe rozwiązania uzupełniły takie propozycje jak uruchomienie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Banku Gospodarstwa Krajowego; wsparcie pozarządowych organizacji pożytku publicznego, poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności; zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obrotu kryptowalutami; wsparcie dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych; ułatwienie klientom załatwiania spraw w Krajowej Administracji Skarbowej; przyjęcie zasady, że zwolnienie z należności składkowych ZUS, ani kwota umorzonej pożyczki nie jest przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wśród wprowadzonych rozwiązań znalazła się też kontrola wywozu leków, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych. Tarcza 2.0 wprowadziła też rozwiązania wspierające uczestników rynku finansowego, takie jak możliwość zdalnego uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy i w organach funduszy inwestycyjnych oraz zdalnego składania zapisów na akcje. To też skrócenie wejścia w życie zmian w regulaminie spółek prowadzących rynek regulowany oraz umożliwienie organom banków spółdzielczych podejmowania decyzji z pomocą narzędzi pozwalających porozumiewać się na odległość. Wśród zmian istotnych dla przedsiębiorców znalazło się umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika czy też przedłużenie terminów złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych. Pojawiły się także istotne zmiany w odniesieniu do świadczeń postojowych, w tym zniesienie limitu trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia uniemożliwiającego otrzymanie świadczenia w przypadku samozatrudnionych, możliwość skorzystania ze świadczeń w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych przed 1 kwietnia oraz możliwość korzystania za świadczeń przez 3 miesiące, a nie jednorazowo.

Tarcza 3.0 – najważniejsze nowości

Wśród zmian, które pojawiły się wraz z wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znajdują się m.in.:

 • rozszerzenie zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł;

 • wsparcie operatorów realizujących przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym;

 • zwiększenie kapitału Agencji Rozwoju Przemysłu z przeznaczeniem wsparcia przedsiębiorców;

 • wprowadzenie szeregu ułatwień wspierających sektor opierający się na wykorzystaniu drewna i surowców drzewnych, w tym umorzenie odsetek lub kar umownych przez Lasy Państwowe;

 • podwyższenie kwoty dochodu, która stanowi kryterium przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie;

 • pozyskanie dodatkowych środków na poprawę sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej, dzięki wprowadzeniu obowiązku uiszczania daniny w wysokości 1,5 proc. przychodu z tytułu opłat umożliwiający korzystanie z portali usług medialnych na żądanie lub przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy;

 • upraszczanie regulacji administracyjnych i czasowe wydłużenie obowiązujących koncesji;

 • zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub innych umów;

 • umożliwienie przeznaczenia dochodów z działalności Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich na cele związane z walką z SARS-CoV-2;

 • wprowadzenie nowych zasad związanych z waloryzacją emerytur;

 • uniemożliwienie przeprowadzenia licytacji mieszania lub domu, w którym mieszka dłużnik w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu;

 • i wiele innych rozwiązań.

Tarcza antykryzysowa dla pracowników i przedsiębiorstw

W ramach ochrony miejsc pracy, rząd wprowadza takie rozwiązania jak: dopłaty do pensji, rozwiązania mające pomóc samozatrudnionym i pracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne, wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, możliwość odroczenia spłaty kredytów na trzy miesiące, przedłużenie terminów na dopełnienie obowiązków administracyjnych, obniżenie kosztów kredytów konsumenckich czy też monitoring cen zapobiegający nieuzasadnionym wzrostom cen. Dla przedsiębiorców przewidziana jest m.in. bezzwrotna pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw, które utrzymają stałe zatrudnienie; możliwość automatycznego wznowienia zaciągniętych kredytów obrotowych; rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK; ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE; możliwość wstecznego rozliczenia strat podatkowych w CIT i PIT; zwolnienie ze składek ZUS; zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w ZUS; wprowadzenie nowych terminów obowiązków sprawozdawczych; odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych; wprowadzenie programu „Polityka nowej szansy” dla MŚP; nowe warunki pozyskiwania kredytu na innowacje technologiczne; ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych oraz pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Jeśli szukasz informacji na temat tarczy finansowej i antykryzysowej, zapisz się na nagranie z webinarium organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i enova365.