2019-07-30

Zatory płatnicze – zmiany od 2020 roku

W idealnym świecie wystawiona faktura powinna zostać opłacana w ustalonym na niej terminie. Niestety, rzeczywistość biznesowa rządzi się innymi prawami, co prowadzi do powstawania tzw. zatorów płatniczych. Dlatego 14 maja 2019 roku przyjęty został projekt ustawy mającej na celu ich ograniczenie.

Czym są zatory płatnicze?

Zatory płatnicze to sytuacja niezwykle szkodliwa dla naszej gospodarki. Dochodzi do nich wtedy, gdy firma wystawiając fakturę (zazwyczaj dla większego klienta) nie otrzymuje należności na czas, co prowadzi do powstania problemów z płynnością finansową, a w skrajnych przypadkach również upadłości przedsiębiorstwa. Problem ten okazuje się w ostatnich latach na tyle poważny, że niezbędna stała się ingerencja państwa, m.in. poprzez wspomnianą we wstępnie ustawę.

Jej uchwalenie ma za zadanie poprawić sytuację mniejszych podmiotów, które często muszą dostosowywać się do reguł narzucanych przez większe firmy (posiadające również bardziej stabilną sytuację finansową), m.in. dłuższych terminów płatności, z których następnie te nie zawsze się wywiązują.

Jak prezentuje się skala zjawiska zatorów płatniczych? Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dotyczy to nawet 80-90% przedsiębiorstw, które zazwyczaj nie otrzymują płatności za swoje towary lub usługi w terminie. Jeśli zaś chodzi o wydłużone terminy płatności, z tych samych danych wynika, że mogą one wynosić nawet 180 dni!

Zatory płatnicze – co zmienia się w 2020 roku?

Zmiany w przepisach dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym wprowadzają kilka istotnych zmian mających obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Mówią one m.in. o tym, że: - maksymalny termin płatności dla firm będących podmiotami publicznymi może wynosić 30 dni od dnia dostarczenia faktury (wyjątkiem są podmioty lecznicze, gdzie termin ten wynosi 60 dni), - jeśli firma wystawiająca fakturę jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, a odbiorca to duża firma, wtedy maksymalnym terminem płatności jest termin 60 dni, - największe polskie firmy (z dochodem przekraczającym 50 mln euro rocznie) będą zobowiązane do składania corocznego sprawozdania dotyczącego swoich praktyk płatniczych. Sprawozdania te mają być dostępne publicznie, aby każdy przedsiębiorca mógł się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do współpracy, - Prezes UOKiK może nakładać kary administracyjne na firmy opóźniające uregulowanie zobowiązań, - ulga na złe długi w PIT i CIT – jeśli przedsiębiorca nie otrzyma należności w ciągu 90 dni od terminu płatności, może pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę tej wierzytelności, co jednocześnie zmusza dłużnika do podniesienia podstawy opodatkowania o wartość nieopłaconej faktury, - odsetki ustawowe za opóźnienia w opłacaniu faktur wyniosą 11,5 proc. (zostaną podniesione o 2 punkty procentowe), - działania związane z nieuzasadnionym przedłużaniem terminów płatności zostaną dodane do katalogu czynów nieuczciwej konkurencji.

Powyższe zestawienie zmian to jedynie część sposobów na walkę z zatorami płatniczymi. Dzięki takiemu brzmieniu przepisów mniejsze firmy działające na polskich rynku będą w stanie skuteczniej i szybciej egzekwować płatności związane z wykonaniem przez nie usług lub dostawą towarów na rzecz dużych przedsiębiorców.