2019-05-13

Świadczenia pracownicze - co trzeba o nich wiedzieć?

Temat wynagrodzeń dla pracowników może wydawać się prosty. Jednak oprócz obligatoryjnego wynagrodzenia za pracę pojawia się cały szereg świadczeń dodatkowych.

Składniki wynagrodzenia

Pracodawca wypłaca pracownikom świadczenia obowiązkowe z tytułu wykonywanej pracy, ale może też wypłacać świadczenia dodatkowe. Co więcej, mogą mieć one formę pieniężną lub rzeczową, a nawet niematerialną!

Choć zazwyczaj świadczenia pracownicze mają formę pieniężną, to za zgodą pracownika mogą przybrać formę deputatu, czyli świadczenia w naturze. Świadczenia można też wypłacać ze względu na poszczególne kryteria. I tak pracodawca powinien wziąć pod uwagę świadczenia dodatkowe związane z wkładem pracy, z czasem pracy, a także ze stażem pracy. Decydujące mogą być też efekty pracy lub warunki pracy. To właśnie dlatego świadczeniem dodatkowym może być zarówno udostępnienie samochodu służbowego i pokrywanie kosztów związanych z jego eksploatacją, jak i pokrycie kosztów przeprowadzki, czy też wypłata ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania przez pracowników prywatnego sprzętu do świadczenia pracy np. w sytuacji pracy na zasadzie home office.

Popularne świadczenia pracownicze

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania świadczeń urlopowych, niekiedy także jest z obligowany do wpłacania środków na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy i inne fundusze celowe.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony zdrowia pracodawca może być zobowiązany do zapewnienia środków ochrony osobistej, a także odzieży i obuwia roboczego. Jeśli pracownik używa własnej odzieży i obuwia roboczego, to powinien otrzymać za to ekwiwalent pieniężny. Do takich świadczeń należy też wykupienie pakietów medycznych, które są ostatnio popularnym benefitem dla pracowników, jak i sfinansowanie zarówno badań profilaktycznych. Do świadczeń pracowniczych należy też sfinansowanie okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych.

Wśród świadczeń pracowniczych mogą się też znaleźć posiłki i napoje dla tych pracowników, którzy pracują w warunkach szczególnie uciążliwych. Do uzasadnionych wydatków można także zaliczyć zapomogi losowe, będące jednorazowym i bezzwrotnym wsparciem finansowym dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Jako świadczenia pracownicze traktowany jest także zakup bonów towarowych. Nie można też zapomnieć o finansowaniu szkoleń i dokształcania pracowników, wraz z dodatkowymi kosztami na przejazdy, zakwaterowanie czy podręczniki.

Rozliczanie świadczeń pracowniczych w KPiR

Wszystkie świadczenia pracownicze są kosztem dla pracodawcy, ale jednocześnie nie wszystkie można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Oznacza to, że jako koszt uzyskania przychodu możemy zaliczyć tylko te świadczenia, które możemy odpowiednio uzasadnić. Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie świadczenia pracownicze stanowią przychód dla pracownika.

Aby więc zakwalifikować wydatek w koszty podatkowe przedsiębiorca musi wykazać jego związek z przychodami firmy. Przykładowo dodatkowe świadczenia pozapłacowe takie jak pakiety medyczne czy karnety sportowo-rekreacyjne wpływają na motywację pracowników, zwiększając ich efektywność pracy, a tym samym z założenia wpływają na zwiększenie przychodu firmy. Jednak zgodnie z przepisami, za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków na działalność socjalną, więc wykazanie bezpośredniego związku może nie być łatwe. A przypominamy, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami.