2019-02-08

Dla kogo uproszczona księgowość w 2019 roku?

Lista zmian w przepisach księgowych na ten rok jest naprawdę spora. Dlatego regularnie publikujemy artykuły, których zadaniem jest przedstawienie najważniejszych nowelizacji. W poniższym wyjaśniamy, kto może stosować uproszczoną księgowość od 2019 roku.

Kto może stosować uproszczoną księgowość w 2019 roku?

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 listopada 2018 r. (poz. 2252). Choć nowelizacja ta wprowadza zmiany w wielu sektorach, poniższy artykuł dedykujemy uproszczonej księgowości w kontekście działających obecnie na rynku podmiotów gospodarczych. Zmiany miały na celu zwiększyć ilość przedsiębiorstw, które mogą stosować uproszczoną księgowość w rozliczaniu swoich przychodów i wydatków. W związku z tym podniesiona została część dotychczas obowiązujących limitów np. z 2 mln euro do 3 mln euro dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy.

Uproszczenia w ewidencji księgowej mogą również wprowadzić firmy klasyfikowane jako małe przedsiębiorstwa spełniające dwa z trzech poniższych wymagań:

• za rok poprzedni posiadają sumę aktywów bilansu nie wyższą niż 25,5 mln zł (wcześniej było to 17 mln zł)

• suma przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług nie przekracza 51 mln zł (wcześniej – 34 mln zł),

• średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

Dodatkowo zmiany w ustawach wprowadziły szereg innych usprawnień w rozliczeniach księgowych, m.in.:

• brak konieczności tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe (z wyłączeniem firm objętych dyrektywą w sprawie rachunkowości),

• brak konieczności tworzenia przez powyższe podmioty tzw. biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (dotyczących np. przyszłych świadczeń na rzecz pracowników),

• ustalenie 5 letniego obowiązku przechowywania sprawozdań finansowych (wcześniej należało przechowywać je trwale).

Jakie uproszczenia w ewidencji księgowej?

Firmy, które zgodnie z nowymi przepisami nie przekraczają wspomnianych powyżej progów wartości aktywów lub przychodów mogą skorzystać z niektórych uproszczonych elementów w ewidencji księgowej. Dotyczy to przede wszystkim:

• uproszczonej klasyfikacji umów leasingowych,

• uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,

• braku konieczności tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wprowadzone przez nowelizację zmiany pozwalają większej liczbie przedsiębiorstw skorzystać z uproszczonej księgowości, co w znaczący sposób ułatwia prowadzenie rozwijających się biznesów.