2019-12-30

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO?

Do końca 2019 roku przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, generujące odpady lub nimi gospodarujące zobligowane są do uzyskania wpisu w rejestrze BDO. Czym jest ów rejestr? Kto ma obowiązek się w nim znaleźć? Jak uzyskać wpis do rejestru? O tym wszystkim piszemy poniżej.

Czym jest rejestr BDO?

Rejestr BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) to część działającej w Polsce bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jego celem jest gromadzenie informacji na temat podmiotów gospodarczych spełniających założenia zawarte w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku.

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO?

Do końca 2019 roku wielu przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszego kraju posiada obowiązek rejestracji w bazie BDO. Dotyczy to firm: - działających w branży motoryzacyjnej, np. wprowadzających na polski rynek pojazdy inne niż pojazdy historyczne, prowadzących punkty zbierania pojazdów lub stacje demontażu, - obracających sprzętem elektrycznym i elektronicznym, np. wprowadzających na rynek nowe urządzenia, będących oficjalnym przedstawicielem marki, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakład przetwarzania lub działalność w zakresie recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - działających w grupie produktowej baterii i akumulatorów, w szczególności wprowadzających baterie i akumulatory na polski rynek, przetwarzających zużyte baterie i wszystkich podmiotów pośredniczących, - produkujących lub odzyskujących opakowania, - transportujących i prowadzących działalność związaną z obrotem odpadami, - wytwarzających odpady w większej ilości niż określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Warto pamiętać, że konieczność wpisu do rejestru BDO nie zależy od wielkości firmy. Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność i podlegasz któremukolwiek z powyższych punktów, Twoim obowiązkiem jest złożenie odpowiednich dokumentów. Jeśli już prowadzisz tego typu działalność, niewykonanie obowiązku rejestracji do końca 2019 roku może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości od 5000 do nawet miliona złotych. Co więcej, dodatkowo sąd może ukarać Cię grzywną a nawet aresztem. Jeśli działalność otwierasz po 1 stycznia 2020 roku, pamiętaj, że potwierdzenie wpisu do rejestru BDO musisz uzyskać jeszcze przed jej rozpoczęciem! Okazuje się, że w niektórych przypadkach Twoja firma może znaleźć się w rejestrze BDO automatycznie. Marszałek województwa dokona stosownego wpisu w sytuacji, gdy: - uzyskałeś pozwolenie zintegrowane, - posiadasz pozwolenie na wytwarzanie odpadów, - posiadasz zezwolenie na zbieranie i przetwarzania odpadów, - jesteś w posiadaniu decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub posiadasz zezwolenie na prowadzenie obiektu, którego celem jest ich unieszkodliwianie, - masz koncesję na podziemne składowanie odpadów, - posiadasz wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Istnieją również sytuacje, w których nie masz obowiązku składać wniosku o wpis do rejestru BDO. Nie musisz tego robić, gdy: - wykorzystujesz produkowane przez siebie odpady na potrzeby własne, - posiadasz ziemię, na której wykorzystujesz osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub paszy, - prowadzisz nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i artykułów konsumpcyjnych (np. leki i opakowania po lekach), - samodzielnie transportujesz wytwarzane przez siebie odpady, - masz gospodarstwo rolne poniżej 75ha, - prowadzisz działalność produkującą jedynie odpady o charakterze komunalnym (działalność biurowa), - produkujesz odpady w mniejszej ilości niż te wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, - masz podpisaną umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów (np. zużyte tonery do drukarek, żarówki lub odpady poremontowe, którymi po zakończonej pracy zajmuje się zleceniobiorca).

Kiedy i jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Chcąc złożyć wniosek o wpis do rejestry BDO możesz zrobić to osobiście, listownie lub przez formularz online dostępny na stronie Biznes.Gov.Pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_0170_00). Do wniosku musisz dołączyć kopię dowodu wpłaty dla opłaty rejestrowej (o tym niżej) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru (ew. oświadczenie o braku okoliczności skutkującyc- h wykreśleniem z wpisu). Warto pamiętać, że oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej – jeśli jest niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zostać oskarżony o składanie fałszywych zeznań. W przypadku niektórych przedsiębiorców wymagane jest dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów: - autoryzowany przedstawiciel lub podmiot wprowadzający sprzęt na rynek musi przedstawić umowę z firmą odzyskującą sprzęt elektroniczny lub elektryczny (ew. przedstawić potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego), - autoryzowany przedstawiciel dodatkowo musi dołączyć umowę z producentem dystrybuowanego przez siebie sprzętu, organizacja odzysku musi dołączyć zaświadczenie o wpłacie kwoty wynoszącej wysokość kapitału zakładowego na jego pokrycie (ew. oświadczenie o wpłacie kwoty), - firma wprowadzająca baterie i akumulatory musi dołączyć informację, w której potwierdza dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu, - firma wprowadzająca pojazdy ma obowiązek dołączyć umowę zawartą z firmą prowadzącą punkt demontażu. Opłata rejestrowa wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Wpis powinieneś uzyskać najpóźniej do 30-go dnia po dniu złożenia poprawnego, pełnego wniosku rejestrowego. W przypadku otrzymania decyzji odmownej, możesz w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania złożyć odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa. Dopiero otrzymanie potwierdzenia wpisu do rejestru BDO uprawnia Twoją firmę do podjęcia działań związanych z zakresem działalności odnoszącym się bezpośrednio do ustawy o odpadach.