2019-01-31

Uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Wyszkolona kadra to jeden z najważniejszych zasobów każdej firmy. Pracownikom również zależy na nieustannym podwyższaniu kwalifikacji. Inwestowanie w rozwój pracownika, a tym bardziej umożliwianie mu rozwoju zawodowego, jest wyznacznikiem nowoczesnego pracodawcy.

Przywileje pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Wszelkie przywileje pracowników wynikające z podnoszenia kwalifikacji zawodowych przysługują tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zdobywanie lub doskonalenie wiedzy i umiejętności odbywa się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Jeśli tak się dzieje, to pracownikowi przysługuje przede wszystkim urlop szkoleniowy, jak również zwolnienie z pracy w określonym czasie, pozwalającym punktualnie dotrzeć na zajęcia i uczestniczyć w nich w całości. Jednocześnie w trakcie urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wymiar urlopu to 6 dni, dla tych pracowników, którzy przystępują do egzaminu eksternistycznego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 21 dni, dla pracowników przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej. Do innych przywilejów, które przewiduje polskie prawo należy pokrycie opłat za kształcenie, przejazdy, podręczniki, a nawet za zakwaterowanie. Szczegóły określa umowa szkoleniowa zawarta z pracodawcą.

Obowiązki pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą, a tym bardziej na koszt pracodawcy rodzi obowiązki wobec pracownika. Na podstawie zawartej umowy szkoleniowej pracodawca może oczekiwać zwrotu kosztów, jeśli podwładny zrezygnuje z podnoszenia kwalifikacji bez uzasadnionych przyczyn. Do innych powodów, które uprawniają pracodawcę do ubiegania się o zwrot kosztów jest rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy szkoleniowej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przyczyną odejścia z pracy był mobbing), a także jeśli pracodawca rozwiąże stosunek pracy z winy pracownika, również w okresie trzech lat od podpisania umowy szkoleniowej.