2018-11-30

Loterie fantowe i promocyjne – organizacja zgodnie z prawem i ich rozliczanie

Przedsiębiorcy, handlowcy, a także specjaliści od marketingu i reklamy obmyślają różne strategie, aby uatrakcyjnić sprzedaż, budować pozytywny wizerunek marki i pozyskiwać klientów. Jednym z chętnie stosowanych sposobów jest organizowanie loterii promocyjnych. Każdy, kto chce wykorzystać to narzędzie w swoim biznesie musi jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Loterie z prawem za pan brat

Organizując loterię nigdy nie można zapominać, że obowiązują ją przepisy zawarte w ustawie o grach hazardowych. Zgodnie z definicją loteria to gra losowa, która pozwala na nieodpłatny udział w losowaniu nagród pieniężnych lub rzeczowych, po uprzednim nabyciu towaru, usługi lub innego dowodu uczestnictwa w grze (np. los).

Organizacja loterii zawsze wymaga od organizatora uzyskania zezwolenia na urządzenie loterii lub koncesji, bądź też zgłoszenia odpowiedniemu organowi państwowemu chęci organizacji loterii. Jak uzyskać zezwolenie?

Przedsiębiorca musi wykazać legalność źródła pochodzenia kapitału, musi też wykazać, że nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych oraz z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Konieczne jest też złożenie wniosku, w którym znajdą się wszystkie dane organizatora, a także szczegółowe informacje dotyczące loterii – czas i miejsce organizacji loterii, obszar, który będzie ona obejmować, projekt regulaminu loterii, bankowe gwarancje wypłat nagród, a także dokumenty, które potwierdzają legalność środków finansowych potrzebnych do organizacji loterii. Złożenie wniosku podlega opłacie, która wynosi 10% wartość nagród. Na rozpatrzenie wniosku czeka się do 2 miesięcy od dnia złożenia dokumentów.

Regulamin loterii

Wspomniany regulamin musi zawierać wszystkie informacje na temat organizatora loterii, na temat organu, który wydał zezwolenie na jej organizację, zasady przebiegu loterii, obszar, którego będzie dotyczyć loteria, czas jej trwania. Istotne są także informacje na temat miejsca i terminu losowania nagród, sposobu zapewnienia prawidłowości przebiegu zabawy, sposobu i terminu ogłoszenia wyników, sposobu przekazania nagród, sposobu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, a także wartości nagród.

Loteria fantowa – rozliczenie podatkowe

Co ciekawe, loterie promocyjne zgodnie z ustawą o grach hazardowych nie są objęte podatkiem od gier hazardowych. Dlaczego? Ponieważ ich nadrzędną rolą jest spełnienie celów marketingowych, a sam udział w loterii jest nieodpłatny, w związku z czym organizator nie uzyskuje przychodu.