2018-01-12

Kilka nowinek z zakresu rachunkowości od 2018 roku

Jednostki podlegające rachunkowości budżetowej muszą uwzględnić zmiany przepisów. Powinny one zmodyfikować od 1 stycznia 2018 roku swoje polityki rachunkowości. Organy podatkowe też muszą uwzględnić zmiany przepisów w zakresie ich rachunkowości już od stycznia tego roku.

Politykę rachunkowości w jednostkach rachunkowości budżetowej należy zmienić

Jednostki podlegające rachunkowości budżetowej czeka nieco zmian. Powinny one zmodyfikować swoje polityki rachunkowości. Dlaczego? Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Nowe rozporządzenie wprowadza wiele zmian oraz o charakterze technicznym, dostosowawczym i porządkującym. Zmieniono zarówno treść samego rozporządzenia, jak i załączniki zawierające plany kont oraz wzory sprawozdań finansowych.

W zasadzie, przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2018. Jednak niektóre regulacje, w tym zmiany zasad funkcjonowania kont określonych w załącznikach do tego rozporządzenia dotyczą już roku 2018 i powinny zostać uwzględnione w politykach rachunkowości tych jednostek już od 1 stycznia 2018 r.

Nowe zasady rachunkowości i plany kont dla organów podatkowych

Organy podatkowe też muszą uwzględnić zmiany przepisów w zakresie ich rachunkowości. W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 28 grudnia 2017 r. pod poz. 272 opublikowano zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 42, który wszedł już w życie z dniem podpisania. Jednocześnie straciło moc zarządzenie nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 94 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 6).

Wiesława Moczydłowska