2017-09-04

Odwrotne obciążenie. Jak interpretować usługi budowlane

O mechanizmie odwrotnego obciążenia obszernie pisaliśmy na początku roku. Choć przepisy dotyczące tzw. reverse charge obowiązują od 1 stycznia, to wciąż budzą wątpliwości, zwłaszcza te natury interpretacyjnej.

Zgodnie z ustawą

Dla przypomnienia: odwrotnym obciążeniem objęte są od 1 stycznia 2017 r. roboty budowlane i inne usługi wyszczególnione w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. O mechanizmie reverse charge mówimy wówczas, gdy usługi wykonywane są pomiędzy podatnikami, a usługodawca świadczy je jako podwykonawca. W takiej sytuacji zobowiązanym do zapłaty podatku należnego jest usługobiorca.

Problemy interpretacyjne

Niestety, z treści wspomnianego załącznika nr 14 do ustawy o VAT niewiele wynika. Oczywiście, ustawodawca przewidział szereg różnych usług budowlanych i budowlano-montażowych, jak choćby wymienione w pozycji 18 roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych czy roboty betoniarskie (poz. 44), ale nie doprecyzował okoliczności ich wykonywania.

To niedopatrzenie jest zasadniczą kością niezgody frustrującą przedsiębiorców. Usługi malarskie na przykład mogą mieć zastosowanie w wielu różnych warunkach. Nie trzeba wielkiej wyobraźni i doświadczenia, by wiedzieć, że czym innym są roboty malarskie w obiektach mieszkalnych i użytkowych, a czym innym malowanie pasów na jezdniach. – Istotne jest więc rozstrzygnięcie co ma być przedmiotem robót wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Gdyby przyjąć, że wskazane tam roboty nie są ograniczone do określonych przedmiotów, to odwrotnym obciążeniem należałoby objąć niezliczoną liczbę usług dotyczących np. wykonywania prac malarskich – zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Piotr Kępisty, doradca podatkowy w ECDDP Sp. z o.o. Tymczasem zamysłem ustawodawcy było, aby wyłącznie usługi budowlane zostały objęte odwrotnym obciążeniem – dodaje.

Klasyfikacja PKWiU

Z pomocą przychodzi jednak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Każda z usług, które zostały ujęte w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, zawiera również odpowiedni symbol PKWiU. Poszczególne roboty oznaczone są symbolami z działów, 41, 42 i 43 sekcji F klasyfikacji.

Zgodnie z opisem, sekcja F obejmuje m.in. roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego).

Źródła / odesłania: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221), Rzeczpospolita