2017-09-27

Informacja KAS - darowizna znaków towarowych

Fiskus ponownie ostrzega przedsiębiorców. Tym razem pod lupę wzięto darowiznę znaków towarowych, która jako element szerszego działania podatników może być niezgodna z prawem.

Indywidualna interpretacja

Z niedawnej publikacji Krajowej Informacji Podatkowej wprost wynika, że wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji w przedmiocie darowizny znaków towarowych nierzadko budzą wątpliwości fiskusa. Jak zauważono, przedstawiany w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego schemat postępowania nader często wskazuje na sztuczność działania przedsiębiorców, jedynie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z prawem.

Szereg typowych czynności

Mechanizm działania jest wyjątkowo prosty. Ujmując rzecz w największym skrócie: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekazuje w formie darowizny znak towarowy na rzecz spółki osobowej, a następnie – na podstawie udzielonej licencji – płaci za jego wykorzystywanie.

Wspomniany schemat oparty jest zasadniczo na dwóch przesłankach. Po pierwsze, zgodnie z obowiązującymi przepisami znak towarowy nie podlega amortyzacji, jeżeli został nabyty w sposób pierwotny, tj. wytworzony we własnym zakresie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. To dlatego konieczna jest jego darowizna, w przeciwnym razie firma wykorzystując wytworzony przez siebie znak towarowy nie miałaby prawa do rozpoznawania amortyzacji tego znaku jako kosztu dla celów podatkowych.

Po drugie, nie bez powodu darowizna znaku towarowego dokonywana jest właśnie na rzecz spółki osobowej (spółka jawna, spółka komandytowa), i to w dodatku takiej, w której jednym ze wspólników jest darczyńca. Ustawa o PIT mówi wyraźnie, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną – a taką jest spółka osobowa – u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Sama spółka nie jest zatem podatnikiem podatku dochodowego.

Działanie w sposób sztuczny

Co z tego wynika? Przychód z tytułu opłat licencyjnych jest kompensowany z odpisami amortyzacyjnymi od wartości otrzymanego w drodze darowizny znaku towarowego. Przedsiębiorca natomiast uzyskuje efekt podatkowy, poprzez obniżenie dochodu o koszty uzyskania przychodu z tytułu opłat licencyjnych, podobnie jak miałoby to miejsce przy amortyzacji wytworzonego przez siebie znaku towarowego. Zdaniem fiskusa korzyść podatkowa uzyskana w wyniku zastosowania opisanego wyżej mechanizmu jest sprzeczna z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ocena okoliczności tego rodzaju spraw wskazuje na działanie w sposób sztuczny. W konsekwencji może dojść do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a nawet skutkować wszczęciem postępowania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Źródła / odesłania: Informacja Szefa KAS na temat opiniowania wniosków ORD-IN dotyczących darowizny znaków towarowych