2017-10-03

Dla kogo nowe kasy fiskalne online i od kiedy?

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie nowych kas fiskalnych online nie obejmą wszystkich podatników jednocześnie. Część branż będzie musiała zastosować je wcześniej. To branże wskazane przez służby kontrolne z uwagi na występowanie w nich nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotu.

O jakie branże chodzi?

Otóż projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, przygotowany przez resort finansów, zakłada, że wprowadzenie obowiązku stosowania nowych kas rejestrujących będzie rozłożone w czasie i wdrażane etapami. Niektóre z branż będą musiały wcześniej wprowadzić nowe kasy. Resort identyfikuje obszary tzw. podwyższonego ryzyka i firmy działające w tych obszarach będą zobligowane do wcześniejszego wprowadzenia nowych kas rejestrujących. Zgodnie z założeniami wspomnianego projektu nowelizacji, obowiązek stosowania nowych kas ma od 1 stycznia 2019 r. dotyczyć podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, a także dokonujących obrotu benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. To te branże zostały wskazane przez służby kontrolne z uwagi na występowanie w nich nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotu. Kolejna partia firm ma mieć wprowadzony obowiązek stosowania nowych kas z dniem 1 lipca 2019 r. Będą to firmy z branży usług gastronomicznych i budowlanych. Pół roku później, czyli z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązek ten obejmie także usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness. Przypomnijmy, że wprowadzenie nowych kas zmierzać ma do stworzenia systemu kas rejestrujących online. Podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, które zostały zakupione w związku z powstaniem tego obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku ), nie więcej jednak niż 1000 zł. Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem Obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił W ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Do podatników, którzy niezależnie od obowiązku rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot należnego podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących i dotychczas nie stosowali kas do ewidencji będą miały zastosowanie takie same zasady.

Podatnicy będą obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego zakończą prowadzenie działalności gospodarczej lub nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w stosownych przepisach.

Wiesława Moczydłowska