2017-08-07

Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 roku polskich przedsiębiorców będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych. Z jakimi zmianami należy się liczyć?

Zmiany w ustawie

Podlegająca zmianie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku w związku z zatrudnieniem na terenie RP cudzoziemców za sprawą złożonego 13 kwietnia 2017 roku projektu autorstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienia zapisy określające zasady zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej. Nowe przepisy wprowadzają m.in. dwa nowe zezwolenia - na pracę sezonową (maksymalnie 8 miesięcy) oraz na pracę krótkoterminową (do pół roku). Obydwa zezwolenia mają być wydawane przez starostę. Istotną zmianą jest dopuszczenie do możliwości pracy sezonowej obywateli wszystkich państw trzecich. Wciąż jednak przy zatrudnieniu krótkoterminowym możliwość tą posiadać będą wyłącznie obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji.

Kto może starać się o pozwolenie na pracę?

W wypadku pracy krótkoterminowej mogą to robić osoby będące obywatelami sześciu wymienionych w poprzednim akapicie państw. Są to osoby fizyczne (jeśli wykonywana praca jest związana z prowadzeniem ich gospodarstwa domowego), osoby prowadzące działalność rolniczą oraz przedsiębiorcy, których firma działa co najmniej przez jeden rok.

Jeśli chodzi o pracę sezonową, podstawą do zatrudnienia cudzoziemców jest przeprowadzenie testu rynku pracy, a następnie złożenie wniosku do starosty określonego powiatu. Gdy wniosek zostanie zarejestrowany, osoba ubiegająca się o pozwolenie na pracę może zacząć ubiegać się o wydanie wizy.

Ta wydawana jest na rok, w którym nastąpiła rejestracja wniosku oraz na dwa kolejne lata po nim następujące. Aby ją otrzymać, potencjalny pracownik z zagranicy będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający jego zakwaterowanie na terenie Polski. Może to być zarówno umowa najmu, jak i umowa z pracodawcą w wypadku, gdy ten zapewnia nocleg.

Kiedy następuje odmowa wydania zezwolenia?

W kilku wypadkach może nastąpić odmowa wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Ma to miejsce m.in. wtedy, gdy treść wniosku nie jest tożsama z faktycznym zakresem obowiązków pracownika oraz kiedy będzie on pracował dla innej firmy, niż jest to wskazane we wniosku.