2017-08-04

Mechanizm odwrotnego obciążenia. Rozliczenia w konsorcjum

Spółdzielnia rzemieślnicza głównym wykonawcą robót, jej członek – firma budowlana – podwykonawcą. Takie stanowisko przyjął fiskus w wydanej niedawno interpretacji przepisów

Stan faktyczny

Spółdzielnia rzemieślnicza zrzesza przedsiębiorców z różnych branż budowlanych. Każdy z członków jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi na swoje własne nazwisko jednoosobową działalność gospodarczą świadcząc dla spółdzielni usługi rzemiosła, która pozyskuje zlecenia na roboty budowlane poprzez czynny udział w przetargach ogłaszanych m.in. przez jednostki samorządów terytorialnych. W przypadku wygranego przetargu roboty z ramienia spółdzielni wykonuje dany członek, dla którego konkretnie była kompletowana oferta przetargowa i to on jest odpowiedzialny za wycenę robót poprzez sporządzenie kosztorysu ofertowego. Co istotne, spółdzielnia nie ponosi żadnych kosztów przy realizacji robót budowlanych. Po zakończonych i odebranych pracach członek spółdzielni wystawia dla spółdzielni fakturę, a ta refakturuje do inwestora, nie doliczając przy tym żadnej dodatkowej marży do kwoty refakturowanej faktury VAT.

Pytanie do KIS

Biorąc pod uwagę powyższy charakter działalności spółdzielnia wystąpiła z prośbą o wyjaśnienie czy usługi budowlane świadczone przez członków spółdzielni na rzecz spółdzielni, do której przynależą, należy traktować jako usługi świadczone przez podwykonawców? W ocenie spółdzielni usługi świadczone przez członków spółdzielni, na rzecz spółdzielni do której przynależą nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców. Argumentując uznano m.in., że celem istnienia spółdzielni jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków, którzy są integralną i nie odłączną częścią spółdzielni.

Fiskus interpretuje

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się fiskus. Dyrektor KIS stwierdził, że w opisanym schemacie dotyczącym wykonania robót budowlanych spółdzielnia występuje w charakterze głównego wykonawcy robót, natomiast dany członek spółdzielni, który bezpośrednio wykonuje usługi budowlane, działa w takim przypadku w stosunku do spółdzielni jako podwykonawca.

Jest tak bowiem dlatego, że po wygranym przetargu na wykonanie usług budowlanych stroną umowy z inwestorem jest spółdzielnia, która w ramach zawartej umowy występuje jako główny wykonawca robót. Następnie zgodnie z wewnętrznymi umowami oraz specyfiką działalności spółdzielni rzemieślniczej usługi zlecane są konkretnemu członkowi, którego należy traktować jako podwykonawcę.

W konsekwencji członek spółdzielni świadcząc usługi budowlane wymienione w jest zobowiązany do wystawienia na jej rzecz faktury bez podatku VAT, tj. z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia jako podwykonawca robót budowlanych. Natomiast w świetle obowiązujących przepisów należy uznać, że obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wykonanych usług budowlanych będzie ciążył na spółdzielni.

Źródła / odesłania: Dziennik Gazeta Prawna, Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2017 r. nr 2461-IBPP2.4512.217.2017.2.ICz