2017-08-11

Sprzedaż ogródka działkowego a PIT

Zdaniem fiskusa sprzedaż ogródka działkowego wiąże się z obowiązkiem uiszczenia PIT. W niedawnym wyroku NSA opowiedział się jednak po stronie działkowców, nie zgadzając się z dotychczasową wykładnią przepisów.

Odpłatne zbycie praw majątkowych

Fiskus przez lata utrzymywał – i wciąż prezentuje niekorzystne dla podatników stanowisko – że działkowiec sprzedając ogródek działkowy uzyskuje przychód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji organy podatkowe nakazują podatnikom wykazanie go w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i rozliczenie według skali podatkowej. Dla ścisłości należy dodać, że działkowiec – czego oczywiście nikt nie kwestionuje – nie jest właścicielem ogródka działkowego, a jedynie ma prawo do jego użytkowania. To jednak stanowi główną linię obrony fiskusa, zdaniem którego altana, drzewa i krzewy nie są rzeczami odrębnymi od gruntu, powołując się przy tym na art. 48 kodeksu cywilnego. Z treści tego przepisu wynika, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Wyjątek od reguły

Naczelny Sąd Administracyjny uznał w niedawnym wyroku, że z powyższą argumentacją nie sposób się zgodzić. Stosownie bowiem do art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Zdaniem sądu przepis ten stanowi wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. Co więcej, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe NSA uznał, że wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów (wybudowanej altany - domek letniskowy) powinno być klasyfikowane jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, a więc stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.

Konieczne PCC

Mimo braku obowiązku podatkowego po stronie działkowca, nabywca na którego przeniesiono prawo do działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Danina ta wynosi 2 proc. jeżeli wartość rzeczy przekracza 1000 zł. Deklarację PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o przeniesieniu prawa do działki.

Źródła / odesłania: http://pzd.pl/co-to-jest-pzd.html, Dziennik Gazeta Prawna, wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3660/16), ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 poz. 40), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459).