2022-12-30

Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności - kto i na jakich zasadach może je otrzymać?

Możliwość pracy na własnych warunkach i rozwoju, elastyczność czasu oraz miejsca pracy, nieograniczone możliwości zarobkowe to zalety prowadzenia własnej firmy. Niestety jedną z barier wejścia w wymarzony biznes mogą być trudności w jego sfinansowaniu. Rozwiązaniem może być dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

dofinansowanie rozpoczęcia działalności

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej to jedno z narzędzi do walki z bezrobociem. Jego największą zaletą jest to, że dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem że założony z jej pomocą biznes będzie prosperował przez wymagany czas – najczęściej jest to okres 12 miesięcy. Wysokość dotacji nie jest stała, gdyż zależy między innymi od możliwości finansowych danego urzędu pracy, a także od tego, o jaką kwotę wnioskuje przyszły przedsiębiorca. Jednak maksymalna kwota to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Nie warto zwlekać ze składaniem wniosku, bowiem są one rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Kto może uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej może uzyskać każdy, kto spełni wymagane warunki. Przede wszystkim wnioskodawca musi mieć status osoby bezrobotnej, czyli musi być zarejestrowany w urzędzie pracy. Nie może być to osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadziła działalność gospodarczą i posiadała wpis w CEIDG, przy czym przeszkodą nie jest prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej. Wyjątek od tego reguły stanowi sytuacja, gdy zakończenie dotychczas wykonywanej działalności zarejestrowanej nastąpiło w okresie i z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, w tym epidemii COVID-19, a nowa działalność ma mieć inny charakter niż poprzednia. Wnioskodawca w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie może być też skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Co istotne, można ubiegać się o dofinansowanie tylko w jednym urzędzie pracy.

Warto też wiedzieć, że nie otrzyma dotacji ten, kto w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, szkolenia, prac społecznie użytecznych, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, albo przerwał tego typu działalność. Na dotację nie mogą też liczyć osoby, które otrzymały wcześniej z Funduszu Pracy lub z innych publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na założenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wymienione wyżej warunki nie stanowią zamkniętego katalogu, gdyż poszczególne urzędy pracy mogą wprowadzać dodatkowe kryteria, zgodnie z obowiązujących w nich regulaminach dotacji. Urzędy pracy wymagają na przykład, aby wnioskodawca miał doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje pozwalające na rozpoczęcie działalności w danej branży, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Innym często pojawiającym się warunkiem jest uregulowanie zobowiązań cywilno-prawnych albo to, by wnioskodawca wykazał, że w ciągu ostatniego roku nie został zwolniony ze swojej winy.

Procedura otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności

Dofinansowanie można uzyskać, składając wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsca, gdzie ma mieścić się planowana działalność gospodarcza. Urząd rozpatruje wniosek, sprawdzając, czy wymogi formalne zostały spełnione, czy wnioskodawca ma kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia działalności, a także ocenia potencjał planowanego biznesu. Jak zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Warto udokumentować swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także wykazać, że posiada się wkład własny. Mile widziane jest też wykazanie kroków poczynionych w celu założenia działalności, takich jak umowy przedwstępne i oświadczenia o współpracy z dostawcami, przygotowanie strategii marketingowej, przygotowanie analizy rynkowej etc.

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od urzędu pracy wnioskodawca podpisuje umowę, która jest zabezpieczona przez poręczycieli. Oznacza to, że wnioskodawca musi znaleźć dwie osoby, które zobowiążą się do zwrotu przyznanej kwoty, jeśli firma przestanie działać przed upływem wymaganego czasu, choć niekiedy zdarza się, że urząd pracy oczekuje innej formy zabezpieczenia dotacji.

Po podpisaniu umowy pieniądze w ciągu kilku dni zostają przelane na konto wnioskodawcy. Wnioskodawca musi też w terminie przewidzianym w umowie założyć firmę. Kiedy dofinansowanie na rozpoczęcie działalności wpłynie na konto, przedsiębiorca ma zaledwie 30 dni na jej wydatkowanie. Na co można wydać pieniądze? Na urządzenia, sprzęt i maszyny niezbędne do prowadzenia działalności, na oprogramowanie, na reklamę (maksymalnie 2000 zł), na towar handlowy (maksymalnie 50% wartości dotacji), na remont (maksymalnie 30% wartości dotacji), na konsultacje prawne, księgowe lub podatkowe (do 1000 zł). Nie wszystko jednak można sfinansować z pieniędzy uzyskanych z urzędu pracy. Nie można ich wydać na przykład na zakup samochodu lub innego pojazdu, na zakup telefonu komórkowego, na opłaty wynajmu lokalu i na opłaty za media, na zakup ziemi lub nieruchomości, na szkolenia, na ubezpieczenia, podatki, koncesje itp.

Dotacja z urzędu pracy – czy warto?

Choć uzyskanie dofinansowania z urzędu pracy wydaje się kuszącą perspektywą, to trzeba pamiętać, że ta forma pozyskania środków nakłada na przedsiębiorcę szereg wymagań. Przede wszystkim trzeba się zobowiązać do prowadzenia firmy przez kolejny rok, podczas którego nie można dodatkowo podjąć zatrudnienia. Ubieganie się o dotację z urzędu pracy ogranicza też formę prawną, co oznacza, że nie można założyć firmy w formie spółki. Trzeba być też zawsze przygotowanym na kontrolę z urzędu pracy. Co ciekawe, z pomocą dofinansowania nie da się też otworzyć niektórych firm, na przykład od 2016 roku nie można uzyskać dotacji na prowadzenie sklepu internetowego. Dlatego wielu przedsiębiorców woli szukać innych źródeł finansowania działalności, które dają im większą swobodę. Chcąc jednak starać się o takie wsparcie, należy starannie i rzetelnie przygotować wniosek, tak aby zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.