2017-12-06

Nowe zwolnienie podatkowe dla żłobków i klubów dziecięcych

Od nowego roku wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości. Nowa regulacja prawna z pewnością wychodzi naprzeciw żłobkom i klubom dziecięcym, ale jej treść rodzi spore wątpliwości.

Nowa regulacja

Przepis przewidujący wspomniane zwolnienie podatkowe zostały wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. W efekcie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w art. 7 w ust. 2 po pkt 2 dodano pkt 2a, zgodnie z którym od podatku od nieruchomości zwalnia się również żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Brak ustawowej definicji

Tyle przepisów. W ustawie – co wydaje się kluczowe w tym kontekście – legislator nie zawarł jednak definicji żłobka i klubu dziecięcego. – Pomimo braku bezpośredniego odesłania, należy przyjąć rozumienie tych pojęć nadane im w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Tym bardziej, że na mocy ustawy zmieniającej, zwolnienie dla żłobków zostało powielone w ustawie o opiece – zwraca uwagę na łamach „Rzeczpospolitej” Rafał Kran, doradca podatkowy i menedżer w MDDP.

Stosowanie zatem do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, a w klubie dziecięcym od ukończenia 1 roku życia. Co więcej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o opiece, żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, do której zadań – niezależnie od jej nazwy – należy m.in. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. To tylko niektóre z wymogów, ustawa zawiera szereg innych, które odróżniają żłobek od klubu dziecięcego.

Niejasne reguły

Dlaczego to takie istotne? Brak ustawowej definicji żłobka i klubu dziecięcego wpływa bezpośrednio na rozumienie przepisów podatkowych, a te – w związku z nieprecyzyjnymi zapisami ustawowymi – mogą być rozumiane i interpretowane na różne sposoby.

I tak, zwolnienie obejmie zarówno publiczne, jak i prywatne żłobki i kluby dziecięce. Nowe przepisy zostały jednak ujęte w katalogu zwolnień podmiotowych, przez co dotyczą one podatników podatku, czyli właścicieli nieruchomości. W efekcie, żłobki i kluby dziecięce znajdujące się w wynajmowanych lokalach mogą nie skorzystać ze zwolnienia, chyba że wynajmującym jest podmiot publiczny, np. gmina.

Źródła / odesłania: Rzeczpospolita, ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017 poz. 1428)