2017-12-04

Nowelizacja PIT. Zmiany w programach motywacyjnych

W połowie listopada parlament przekazał Prezydentowi do podpisu ustawę nowelizującą przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród wielu zmian przewidziano również te dotyczące programów motywacyjnych opartych na akcjach i pochodnych instrumentach podatkowych.

Jak jest obecnie

W myśl aktualnie obowiązującej regulacji dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji. Na podstawie art. 24 ust. 11 i 12 ustawy o PIT obowiązek podatkowy z tego tytułu będzie odroczony w czasie do momentu zbycia akcji w przyszłości. Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”, rodzi to wątpliwości w zakresie naliczania na tym etapie składek ZUS i to mimo braku obowiązku podatkowego na etapie nabycia akcji.

Co istotne, przychody wynikające z realizacji programów motywacyjnych kwalifikowane są do źródła z kapitałów pieniężnych i dochód z nich uzyskany podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym, co w konsekwencji nie rodzi obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. W nowelizowanej ustawie ma się to jednak zmienić.

Inna skala podatkowe

Zdaniem autorów projektu, co wprost wynika z jego uzasadnienia, faktycznie jednak przychody takie stanowią wynagrodzenie tych osób od podmiotu, który stworzył program motywacyjny i powinny stanowić przychód ze stosunku pracy, albo przychód z działalności wykonywanej osobiście albo przychód z innych źródeł i dochody te powinny być opodatkowane wg skali podatkowej 19-proc. i 32-proc.

Nowy przepis

Aby móc zmienić stawkę opodatkowania, w omawianym projekcie ustawodawca – na podstawie nowego art. 10 ust. 4 ustawy o PIT – wyłącza przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych i wiąże zaliczenie źródła przychodów z realizacji takich praw ze źródłem przychodów w ramach którego zostały uzyskane te pochodne instrumenty finansowe lub prawa majątkowe, jako nieodpłatne świadczenie – czytamy w uzasadnieniu. Projekt wprowadza również nieznaną wcześniej definicję programu motywacyjnego, przez który – zgodnie z art. 24 ust. 11b – rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną albo przez spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości.

Źródła / odesłania: Puls Biznesu, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne