2016-01-05

Jak rozliczyć pakiety medyczne dla pracowników?

Pakiety medyczne, oprócz np. karnetów na siłownię, to jedna z popularniejszych form motywowania pracownika. Umowa z wybraną siecią medyczną daje mu dostęp do konsultacji lekarskich, badań i wybranych zabiegów w placówkach na terenie całego kraju, co z pewnością poprawia komfort życia i zapewnia jeszcze więcej możliwości odpowiedniego dbania o zdrowie.

Pakiety medyczne z punktu widzenia ustawy o rachunkowości

Udostępniając pracownikom pakiety medyczne, warto jednak wiedzieć, w jaki sposób je rozliczać, aby wszystko pozostało w zgodzie z obecnie obowiązującą wersją ustawy o rachunkowości.

Najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to fakt, że jest to świadczenie nieodpłatne (w całości lub częściowo) podlegające opodatkowaniu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, iż przychód powstaje nie w chwili skorzystania przez pracownika z dowolnej usługi wchodzącej w skład pakietu, lecz już w momencie nabycia prawa do korzystania z przysługujących mu opcji. Oznacza to, że obowiązek ewidencjonowania pakietów medycznych rozpoczyna się wraz z dniem wejścia w życie zapisów umowy zawartej między firmą a wybraną siecią placówek medycznych.

Ewidencja pakietów medycznych

Otrzymaną fakturę uwzględniającą wartość usług medycznych rozliczamy:

• na koncie 30 „Rozliczenie zakupu” po stronie Wn, • na koncie 21 „Rozrachunki z dostawcami” po stronie Ma.

Koszty zakupu pakietów medycznych wliczają się w koszty operacyjne działalności. A przynajmniej ta część, którą zgodnie z zapisami w regulaminie lub układzie zbiorowym opłaca pracodawca. Dlatego w księgach rachunkowych podlegają ewidencji:

• na koncie 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” po stronie Wn, gdzie wpisujemy koszt poniesiony przez pracodawcę, czyli różnicę pozostałą po odjęciu od wartości faktury kosztów ponoszonych przez pracowników; • na koncie 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” po stronie Wn, gdzie uwzględniamy koszt ponoszony przez pracowników; • na koncie 30 „Rozliczenie zakupu” po stronie Ma, gdzie wpisujemy pełny koszt zakupu pakietów.

W sytuacji, gdy część kosztów zakupu pakietów medycznych ponosi również pracownik, odpowiednia kwota zostaje potrącona z jego wynagrodzenia. Należy uwzględnić ją zarówno na koncie 23 „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” po stronie Wn, jak i na koncie 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” po stronie Ma.