2015-02-03

Amortyzacja 2015

Amortyzacja jest procesem utraty wartości majątku trwałego, który wywołany jest jego zużyciem fizycznym lub ekonomicznym. Co podlega amortyzacji? O czym należy pamiętać przed jej rozpoczęciem? Jaki jest limit amortyzacji jednorazowej w 2015 roku i kto może jej dokonać?

Limit amortyzacji jednorazowej W 2015 roku limit jednorazowej amortyzacji wyniesie 209 000 złotych. Kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jest taka sama, zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych. Wysokość limitu ustalana jest w euro i przeliczana na złotówki według średniego kursu podawanego przez NBP na dzień 1 października 2014 roku. Do amortyzacji jednorazowej środków trwałych należących do grupy 3-8 (z wyjątkiem samochodów osobowych), mają prawo mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Warunkiem jej dokonania jest, aby łączna kwota odpisów nie przekroczyła 50 000 euro.

Przed rozpoczęciem amortyzacji Zanim rozpoczniemy amortyzację, należy nadać trzycyfrowy numer z Klasyfikacji Środków Trwałych. Można go znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Kolejnym etapem jest obliczenie wartości początkowej środka trwałego. Wartość początkowa to całkowita kwota, podlegająca amortyzacji. Następnie należy ustalić datę oddania środka do użytkowania oraz rozpisać plan amortyzacji.

Co można wrzucić w koszty? Amortyzację można odpisać od środków trwałych, a także od wartości niematerialnych i prawnych. Środkami trwałymi są przedmioty, które stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, są przez niego nabyte lub wytworzone, kompletne i zdane do użytku, ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, są wykorzystywane przez przedsiębiorcę do prowadzania działalności lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Wartości niematerialne i prawne to: spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, czy domu rodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej, licencje, know-how oraz wartość przedsiębiorstwa. Muszą one spełniać warunki podobne, jak w przypadku środków trwałych (prawa są nabyte przez przedsiębiorcę, nadają się do wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania, przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok oraz są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu).

Wyjątkami, kiedy można dokonać amortyzacji od rzeczy nie spełniających ustawowej definicji środka trwałego, są inwestycje w obcych środkach trwałych oraz przedmioty leasingu, amortyzowane przez leasingobiorcę. Mimo spełniania warunków do amortyzacji, odpisu nie można dokonać od gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz dzieł sztuki.