2023-03-21

Obligatoryjne i fakultatywne ubezpieczenia biur rachunkowych

Biura rachunkowe prowadzą działalność, która objęta jest wysokim ryzykiem, gdyż jest ona ściśle powiązana z bezpieczeństwem interesów i pieniędzmi klientów. Nawet niewielki błąd może narazić ich na straty finansowe. Dlatego ubezpieczenia są w tej dziedzinie nieodzowne.

Obligatoryjne i fakultatywne ubezpieczenia biur rachunkowych

Ubezpieczenie biura rachunkowego – OC

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić biuro rachunkowe świadczące usługi prowadzenia pełnej księgowości, są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą usługowe prowadzenie pełnej księgowości. Wynika to bezpośrednio z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dzięki temu osoby prowadzące biuro rachunkowe nie odpowiadają za szkody majątkiem prywatnym. Co ważne, jeśli biuro rachunkowe jest prowadzone nie jako działalność gospodarcza, lecz jako spółka cywilna, to ubezpieczenie OC musi posiadać każdy ze wspólników.

Szczegóły dotyczące obligatoryjnego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Z racji tego, że ubezpieczenie biur rachunkowych od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem ustawowym, to nie dopełnienie tego obowiązku i niewykupienie polisy jest zagrożone karą administracyjną w postaci grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Ubezpieczenie biura rachunkowego od odpowiedzialności cywilnej obejmuje wszystkie szkody w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością, jednocześnie bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. Wyjątek stanowią, jak wskazano w Rozporządzeniu (Dz.U. 2014 poz. 1616), szkody:

  • polegające uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • wyrządzone przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;
  • polegające na zapłacie kar umownych,
  • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem „minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro”. Niestety suma ubezpieczenia podstawowego nie jest zbyt wysoka, a do tego ma ono dość wąski zakres ochrony. Ubezpieczenie to nie obejmie na przykład błędów powstałych przy obsłudze rozliczeń z ZUS czy też podczas sporządzania deklaracji podatkowych. Dlatego konieczne wydaje się korzystanie z ubezpieczeń dodatkowych.

Dobrowolne ubezpieczenia biur rachunkowych

Większość biur rachunkowych, chcąc być konkurencyjnymi na rynku, stara się rozszerzać zakres prowadzonej działalności. Dlatego oprócz zadań przewidzianych w ustawie o rachunkowości, biura rachunkowe wzbogacają swoje szeregi o specjalistów z wielu dziedzin, między innymi doradców finansowych i podatkowych oraz prawników, dzięki czemu mogą zapewniać klientom kompleksowe wsparcie w prowadzeniu ich biznesów. Niestety podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje działań wykraczających poza standardowe obowiązki biur rachunkowych. Tymczasem dobrowolne ubezpieczenie biura rachunkowego może objąć swoim zakresem te aspekty działalności, których nie chroni podstawowe ubezpieczenie OC, na przykład czynności doradztwa podatkowego albo czynności wynikających z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Jego rolą może być też podwyższenie sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia. Biuro, które ją zwiększa, jest o wiele bardziej atrakcyjne i godne zaufania w oczach klientów, gdyż dzięki temu mają oni pewność, że pokryje ono ewentualne roszczenia, nawet jeśli będą one przekraczać kwotę narzuconą przez ustawodawcę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej proponują także ubezpieczenia od szkód w wyniku utraty dokumentów, naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy, a nawet pokrycia kosztów obrony w postępowaniu administracyjnym lub karno-skarbowym. Niestety na polskim rynku nie ma oferty, która chroniłaby biura kompleksowo, w każdym obszarze prowadzonej działalności. Trzeba szukać rozwiązań, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby konkretnego biura rachunkowego. Pewne jest jednak, że każdy właściciel biura rachunkowego powinien posiadać ubezpieczenie obejmujące wszystkie świadczone przez nie usługi.